تئوری تلفیق مدلهای کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری بعنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک یک تئوری جدید می باشد که در سالهای اخیر مورد مطالعه قرار گرفته و برای نخستین بار توسط ویچر و چاو (2007) مطرح شده می باشد . اما پیش از این نیز تلاشهایی برای بهره گیری همزمان دو مدل نه در قالب یک مدل واحد و یکپارپه صورت گرفته می باشد .

آرتور اشنایدرمن نماینده مدیریت در کیفیت و بهره وری شرکت تجهیزات آنالوگ واقع در منطقه بوستون اولین کارت امتیازی متوازن را در سال 1987 توسعه داد (کاپلان و نورتون، 1993) اشنایدرمن پیش تر در ژاپن بود و با شرکت هیولت – پکارد، که مدل هوشین کانری را با نام برنامه ریزی هوشین پیاده کرده می باشد نیز در ارتباط بود. وی مدل اولیه کارت امتیازی متوازن معرفی شده توسط کاپلان و نورتون (1993) را مورد بهره گیری قرار داد، تا سنجه های کارت امتیازی را با برنامه ریزی هوشین یکپارچه سازد. اهداف هوشین در شرکت آنالوگ شامل “خدمت به مشتری و توسعه محصول جدید” بود ، در واقع شرکت آنالوگ، اهداف

 

استراتژیک و سنجه ها را در کارت امتیازی متوازن تدوین کرده و سپس براساس آن اهداف خط مشی را

استخراج و در سراسر شرکت گسترش داده می باشد.(ویتچر و چاو[1]،2007: 3)

همانطور که اظهار گردید اولین نمونه تلفیق دو مدل در سال 2007 بوسیله ویچرو چاو ارائه شده، ایشان در این مقاله کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری را دو قابلیت پویا برای فرایند مدیریت استراتژیک در سازمان معرفی کردند که برای موفقیت سازمان در رسیدن به اهدافش بایستی در قالب یک مدل یکپارچه تلفیق شده و مزایای همدیگر را تکمیل کنند در شکل 1-2-5-2 این مدل نشان داده شده می باشد. شکل فوق کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری را به عنوان دو قابلیت مکمل هم نشان میدهد. کارت امتیازی متوازن یک راهبرد بلند مدت نشان داده شده می باشد. در حالی که هوشین کانری، مدیریت راهبردی بلند مدت تر و اداره و احرای آن در کوتاه مدت اظهار شده

[1]Witcher & Chau

نمونه دیگر تلفیق دو مدل در همان سال و با رویکردی متفاوف صورت گرفت. (آسان و تانیاش[1]، 2007) آسان و تانیاش کارت امتیازی متوازن را یک مدل عملکرد گرا و هدف گرا و پیش روی آن هوشین کانری را مدلی فرآیند گرا و روش گرا میدانند. ایشان معتقد ند که ارائه یک مدل تلفیقی ضعف کارت امتیازی متوازن در پیاده سازی استراتژیها و ضعف هوشین در تعیین اهداف استراتژیک و قراردادن آنها در یک چارچوب مشخص برطرف نموده و باعث اثر گذاری بهتر و هم افزایی آنها میشود. در متدولوژی پیشنهادی از کارت امتیازی متوازن برای ایجاد چارچوب مدل و از هوشین کانری برای برنامه ریزی، پیاده سازی و مستند سازی بهره گیری شده می باشد. فرآیند پیشنهاد شده در شکل2-1-5-2نشان داده شده می باشد.

[1] Asan & Tanyas

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد