تعریف مفهومی ارزیابی عملکرد بر اساس EFQM

ارزیابی عملکرد فرایندی استراتژیک و یکپارچه می باشد که با بهبود عملکرد افرادی که در سازمان ها کار می کنند و با توسعه قابلیت  های فردی و گروهی و موفقیت پایدار سازمان ها را فراهم می نمایند(آرمسترانک،1385)

 

تعریف عملیاتی  ارزیابی عملکرد بر اساس EFQM:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این بخش آغاز مروری بر مفاهیم و تعاریف عملیاتی ارزیابی عملکرد انجام و بعضی مطالعه های انجام شده در زمینه ی طراحی مدل ارزیابی عملکرد در سازمان های اجر ایی کشور مطالعه می شوند.

هر سازمانی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی برای دستیابی به اهدافی تشکیل شده می باشد که توسط ذی نفعان آن تعیین می شوند. از سوی دیگر دستیابی به عملکرد برتر و کسب نتایج مطلوب بدون برخورداری از برنامه ای در قالب یک سیستم یکپارچه و مدون امکان پذیر نخواهد بود. این سیستم بایستی قادر به طرح ریزی عملکرد و تدوین و اجرای برنامه ها از طریق نظام های اجرایی بوده و با کمک نظام های ارزیابی به بهسازی عملکرد منجر گردد. تأکید بر موضوع ارزیابی و سنجش عملکرد از گذشته های دور و همزمان با

شکل گیری نخستین جوامع بشری به چشم می خورد. مدیران و مالکان منابعی را در اختیار فعالیت های سازمانی قرار می دهند و از سوی دیگر مشتریان سازمانی نیز انتظارات و خواسته هایی دارند . یک سازمان زمانی موفق خواهد بود که با بهره گیری صحیح از منابع بتواند خواسته های ذی نفعان خود را برآورده ساخته و اهداف سازمانی را پوشش دهد. به این دلیل مأموریت اصلی هر نظام ارزیابی عملکرد سنجش اندازه موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف آن می باشد. در ادبیات و مبانی نظری تعاریف گوناگونی از اصطلاح ارزیابی عملکرد ارایه شده. از آن جمله نلی ( 1995 ) اندازه گیری عملکرد را به صورت فرآیند کمی کردن کارآیی و اثربخشی اعمال تعریف کرده می باشد سایمونز معتقد می باشد:

نظام های کنترل و سنجش عملکرد رویه ها و امور رسمی اطلاعات محوری می باشد که مدیران برای حفظ یا اصلاح الگوهای فعالیت سازمانی به کار می گیرند . بر اساس این تعریف هر نظام ارزیابی عملکرد چهار هدف اصلی دارد:

–  هدف تمامی نظام های کنترل و سنجش عملکرد انتقال اطلاعات می باشد.

– نظام های کنترل و سنجش عملکرد، رویه ها و امور رسمی را نشان می دهند.

– نظام های کنترل و سنجش عملکرد بایستی برای بهره گیری مدیران طراحی شده باشند . (مدیریت دولتی، دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان (1389

 

1-9- قلمرو پژوهش

با ایجاد شناخت در خواننده نسبت به مکانی که پژوهش در آن صورت گرفته می باشد این شرایط فراهم می آید تا او بتواند روشهای انجام کار، آزمودنی ها و نتایج را در بسته خود مورد توجه قرار دهد (خاکی،روش پژوهش، 1387،ص 156)

قلمرو حدود مطالعاتی این پژوهش شامل ارکان و سرفصل هایی می باشد که پژوهش و راستای آن ها انجام می پذیرد با این تعاریف قلمرو مکانی این پژوهش دفاتر بیمه  می باشد.

و از نظر زمانی این پژوهش مربوط به سال 1392 می باشد که از حدود 1 سال قبل1391 فعالیت جمع آوری و اطلاعات و مطالعه مبانی علمی، به طول انجامید.

از نظر قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه علوم رفتاری می باشد و با در نظر داشتن اینکه سازمان های مجری مدل EFQM محدود هستند از تمامی آن ها نظر خواهی صورت خواهد گرفت

قلمرو مکانی این پژوهش شرکت های بیمه ایران و پاسارگاد میباشد

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد