تعالی در لغت به معنای بلند شدن و برتر شدن می باشد به علاوه تعریف تعالی بر اساس هر یک از ارزش ها و مفاهیم هشت گانه مدیریت کیفیت جامع TQM دارای تعاریفی می باشد که عبارتند از (راهنمایی متقضایان جایزه ملی بهرو وری و تعالی سازمانی، تیرماه 1382)

  1. نتیجه گرایی تعالی یعنی دستیابی به نتایجی که رضایت کلیه ذینفغان سازمان را در برداشته باشد.
  2. مشتری مدارای یعنی خلق ارزشهای مطلوب.
  3. رهبری و ثبات در مقاصد – تعالی یعنی رهبری دور اندیش و الهام بخش همراه با ثبات در مقاصد.
  4. مدیریت مبتنی بر فرایندها واقعیت ها –تعالی یعنی مدیریت سازمان از طریق مجموعه ای از سیستم ها و فرایندها و واقعیت های مرتبط و به هم پیوسته.
  5. توسعه و مشارکت کارکنان – تعالی یعنی حداکثر کردن مشارکت کارکنان از طریق توسعه و دخالت دادن آن ها در امور.
  6. یادگیری ، نوآوری و بهبود مستمر- تعالی یعنی چالش طلبیدن و وضع موجود و ایجاد تغییر به مقصود نوآوری و خلق فرصت های بهبود با بهره گیری از یادگیری.
  7. توسعه همکار، تجاری، تعالی یعنی و حفظ همکاری هایی که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد می کند.
  8. مسئولیت اجمالی سازمان – تعالی یعنی فراتر رفتن از چهارچوب حداقل الزمات قانونی که سازمان در آن فعالیت می کند و کوشش برای درک پاسخگویی به انتظار ذینغان سازمان در جامعه .

 

تعالی سازمانی:

شناسایی و تشخیص توسعه و گسترش موفقیت در یک سازمان می باشد .مدل های تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و سنجش اندازه موفقیت سازمان ها در استقرار سیستم های جدید مدیریتی و مدیریت کیفیت جامع، کاربردهای روز افزونی پیدا کرده اند. این مدل ها به عنوان یک زبان مشترک برای مقایسه عملکرد و اندازه موفقیت سازمان ها بکار می طریقه و به این لحاظ، مبنای طراحی جوایز متعددی قرار گرفته اند که در کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای در حال توسعه به سازمان های برتر اعطاء می گردد.(محسنی مقدم،1387)

یکی از معیارهای مهم در ارزیابی  مبتنی بر مدل های تعالی سازمانی، کارکنان و منابع انسانی می باشند. در واقع، سازمان ها با هدف گذاری های همسو با اهداف استراتژیک خود، در حوزه منابع انسانی و تعریف و اجرای رویکردها و فرآیندهای مناسب، کوشش می کنند تا در یک سیستم یکپارچه ، به سمت تعالی حرکت کنند.

بسیاری از سیستم ها و ابزارهای مدیریتی که طی دهه های اخیر برای ارتقای سطح مدیریت به سازمان ها معرفی شده اند، روش هایی برای شناخت و  ارزیابی به شمار می طریقه. بعضی از آنها روی محصول یا بخش خاصی از سازمان متمرکز شده و بعضی دیگر، فرآیند خاصی را مورد توجه قرار می دهند. بعضی از سیستم ها نیز مدعی اند که بر تمامی ابعاد و زوایای سازمان اشراف داشته و آن را به گونه فراگیر مورد ارزیابی قرار می دهند و شناخت جامعی از سازمان ارایه می کنند.

امروزه تمایل به بکارگیری یک سیستم جامعه برای ارزیابی سازمان و بنا کردن برنامه های بهبود براساس شناخت حاصل از بکارگیری آنها روندی رو به افزایش نشان می دهد. یک نظام ارزیابی جامع دارای ویژگی هایی می باشد که از آن جمله می توان به جامع بودن معیارها و شاخص ها و امکان پذیر بودن ارزیابی کمی آنها، فرآیند گرایی و ارزیابی فرآیندها (به جای اینکه فقط به خروجی فرآیند بپردازد) ، ارتباط منطقی و ساختاری متقابل معیارها، در نظر داشتن بهبود مستمر و حرکت به سمت تعالی تصریح نمود.(توفیق وبرنکای، 4:1388 )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد