1-4-1 اهداف اصلی

اهداف علمی پژوهش :

1- مطالعه ارتباط بین مهندسی مجدّد رسمیت و توسعه فناوری

2-مطالعه ارتباط بین  مهندسی مجدّد پیچیدگی و توسعه فناوری

3-مطالعه ارتباط بین مهندسی مجدّد تمرکز و توسعه فناوری

 

1-4-2 اهداف فرعی

اهداف کاربردی :

1-کاهش هزینه های فرآیند از طریق حذف فعّالیت ها یا ضوابط زائد و غیر کارآمد و تسریع و تسهیل امور

2-کاهش زمان های انتظار، کاهش دوباره کاری ها ، حذف فعّالیت های موازی و حذف فعّالیت های فاقد ارزش افزوده

3-افزایش کیفیت

4-افزایش سرعت فرآیندها

5-ساده سازی

6-بهره گیری کامل از منابع انسانی

7-بهبود کیفیت و ارتقای ارائهءخدمات

1-5 سؤالات پژوهش

1-5-1 سؤال اصلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا بین  مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت  گاز استان گیلان و توسعه فناوری ارتباط هست؟

1-5-2سؤالات فرعی

1-آیا بین مهندسی مجدّد رسمیت شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری ارتباط هست.

2-آیا بین مهندسی مجدّد پیچیدگی شرکت  گاز  استان گیلان و توسعه فناوری ارتباط هست.

3-آیا بین مهندسی مجدّد تمرکز شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری ارتباط هست.

1-6 تبیین فرضیه های پژوهش

1-6-1 فرضیه اصلی:

بین مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری در شرکت گاز استان گیلان ارتباط هست.

1-6-2 فرضیه های فرعی:

1- بین مهندسی مجدّدرسمیت شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری ارتباط هست.

2- بین مهندسی مجدّد پیچیدگی شرکت گاز  استان گیلان و توسعه فناوری ارتباط هست.

3- بین مهندسی مجدّد تمرکز شرکت  گاز استان گیلان و توسعه فناوری ارتباط هست.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد