1-2- انواع سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری ها به دو شکل عمده واقعی و مالی تقسیم می شوند. سرمایه گذاری های واقعی، نوعی سرمایه گذاری می باشد که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر، نوعی دارایی واقعی به دست می آورد. خرید ملک یا آپارتمان نمونه ای از این سرمایه گذاری می باشد . در سرمایه گذاری مالی، فرد در ازای فدا‌کردن ارزش حاضر، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولا جریانی از وجوه نقد می باشد به دست می‌آورد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در اقتصاد های سنتی اکثر سرمایه گذاری ها از نوع واقعی بوده اند، اما در اقتصاد پیشرفته عمده سرمایه‌گذاری ها بر روی دارایی های متمرکز انجام می شود و توسعه مؤسسات سرمایه گذاری مالی راه را برای سرمایه گذاری واقعی امکان پذیرتر می کند. در واقع این دو شکل سرمایه گذاری نه تنها پیش روی یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم نیز می‌باشند.

 

1-3- محیط سرمایه‌گذاری

محیط سرمایه گذاری در برگیرنده انواع اوراق بهادار قابل معامله می باشد و از طرف دیگر، وقتی صحبت از محیط سرمایه گذاری می گردد، بایستی مکان و چگونگی خرید و فروش اوراق بهادار را نیز مدنظر قرار دهیم . به گونه کلی، می توان اجزای محیط سرمایه گذاری را به سه دسته تقسیم نمود:

  1. اوراق بهادار یا دارایی های مالی
  2. بازارهای اوراق بهادار یا بازارهای مالی
  3. واسطه ها یا مؤسسات مالی

1-4- فرآیند سرمایه‌گذاری

در فرآیند سرمایه گذاری به چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذار در اوراق بهادار قابل معامله و اندازه سرمایه گذاری در هر کدام از انواع اوراق و زمان انجام سرمایه گذاری پرداخته می گردد. رویه‌ای شامل مراحل زیر برای تصمیم گیری در این باره به عنوان اساس فرآیند سرمایه گذاری مطرح می باشد:

خط مشی سرمایه گذاری[1]

در این مرحله به تعیین اهداف و اندازه ثروت قابل سرمایه گذاری و شناسایی گونه های بالقوه دارایی های مالی به مقصود قرار دادن در سبد سرمایه گذاری پرداخته می گردد . اهداف سرمایه گذاری را بایستی براساس ریسک و بازده بیان نمود و شناسا یی دارایی های مالی تشکیل دهنده سبد را بایستی براساس اهداف سرمایه‌گذاری و اندازه ثروت قابل سرمایه گذاری و ملاحظات مالی سرمایه گذار صورت داد.

تجزیه و تحلیل اوراق بهادار:

در ساده ترین شکل این نوع تجزیه و تحلیل، به مطالعه قیمت های بازار اوراق بهادار در جهت پیش بینی تغییرات آتی پرداخته می گردد. در این روش به مقصود شناسایی طریقه الگوهای تکراری موجود در تغییرات گذشته قیمت اوراق بهادار به مطالعه قیمت های گذشته آنها پرداخته و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. تهیه الگوی تغییرات قیمت اوراق بهادار براساس تغییرات گذشته با این فرض انجام می شود که روندها و الگوهای گذشته در آینده نیز تکرار خواهد گردید و بر این اساس تحلیل گران اوراق بهادار امیدوار به پیش بینی دقیق تغییرات آتی قیمت اوراق می باشد.

[1] Investment Policy

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد