همان گونه که ذکر گردید، مفهوم RM برای نخستین بار از سوی بری[1] در سال 1983 در زمینه سازمان های خدماتی ارائه گردید و به عنوان استراتژی جذب، حفظ و ارتقای روابط با مشتریان تعریف شده می باشد. اما اساس و پایه این شاخه از بازاریابی که ارتباط تنگاتنگی با رفتار مصرف کننده دارد از دل تحقیقات مربوط به روابط بین خریدار و فروشنده در کسب و کارهای متوسط و نسبتا˝ بزرگ بیرون آمد. RM  به ایجاد روابط بلند مدت و متقابل با افراد و سازمان ها و گروه های ذینفع تصریح می کند و اساس آن برقراری ارتباطات مطلوب و موثر به مقصود حفظ و نگهداری آنهاست. در بین گروه های ذینفع، مشتری مهم ترین بوده و بازاریابی ارتباط‌مند مشتری را به دیده یک دارایی می نگرد که مستهلک نمی گردد و اگرچه در ترازنامه شرکت ها جایی ندارد اما در حقیقت از همه آن اقلام مهم تر می باشد. بازاریابی ارتباط‌مند، صرفا˝ به دنبال این نیست که خدمات را در مکان، زمان و قیمت مورد تقاضای بازار هدف، در اختیارش قرار دهد، بلکه می خواهد چنان روابطی با بازار هدف ایجاد کند که مجددا˝ در آینده از او خرید و دیگران را نیز به این کار ترغیب کنند. بازاریابی ارتباط‌مند به دنبال آن می باشد که مشتریان بیشتری را حفظ کرده و مشتریان کمتری را از دست بدهد. همچنین تعاریف ارائه شده در خصوص این مفهوم بسیار زیاد و مشابه یکدیگرند که در ادامه به بعضی از آنها ارائه شده می باشد:

گرونروز[2] (1994) در تعریفی جامع از RM آن را به عنوان فرآیند شناسایی، ایجاد، نگهداری، تقویت، و در صورت لزوم خاتمه دادن به ارتباط با مشتریان و دیگر ذی نفعان ارتباط در یک سود دوجانبه تعریف نمود، بطوری که اهداف همه ی گروه ها در این ارتباط تامین گردد. کاتلر و همکاران[3] (1999) نیز بازاریابی ارتباط‎مند را به مفهوم ایجاد، حفظ و ارتقای روابط مستحکم با مشتریان و دیگر ذی نفعان تعریف کردند. آنان عقیده دارند که بازاریابی بطور فزاینده ای در حال دور شدن از معاملات فردی و حرکت به سمت ساخت ارتباط با مشتریان و شبکه های بازاریابی می باشد. آنها اظهار نمودند که بازاریابی ارتباط‌مند رویکردی بلند مدت دارد که هدف اصلی آن ارائه ارزش در بلند مدت به مشتری می باشد و معیار موفقیت نیز رضایت بلند مدت مشتری می باشد.

[1]  Berry

[2]  Gronroos

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3]  Kotler, et al

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد