واژه هوشین از ترکیب دو کلمه ژاپنی تشکیل شده می باشد، کلمه “هو” به معنای جهت و “شین” به معنای عقربه یا قطب نما میباشد. پس کلمه هوشین میتواند به معنای”عقربه  جهت نما” ترجمه گردد. کلمه “کانری” نیز از ترکیب دو کلمه “کان” به معنای کنترل یا کانالیزه کردن و “ری” به معنای علت یا منطق تشکیل شده می باشد. با در نظر گرفتن این دو واژه در کنار یکدیگر واژه هوشین کانری به معنای مدیریت و کنترل جهت تمرکز سازمان و یا به بیانی دیگر قطب نمای سازمان می باشد.(زهیر و اریسکین[1]،2004: 2)

هوشین کانری برای اداره هر تغییر، فرایند برنامه ریزی، اجرا و مطالعه گام به گام و مرحله ای را مطرح می ‌کند. (آکائویوجی، 1377: 2)

عبارت ژاپنی هوشین کانری، با روشهای مختلف به زبان انگلیسی ترجمه و کوشش شده می باشد تا معنای واقعی آن ارائه گردد. معمول ترین ترجمه ها عبارتند از: 1- مدیریت بوسیله سیاست، 2- برنامه ریزی هوشین، 3- جاری سازی سیاست. (علیرضا قاسمی جاوید، 1383: 93)

رایج ترین عبارت مورد بهره گیری و جایگزین برای هوشین کانری در غرب، جاری سازی سیاست می باشد. هدف هوشین کانری جاری سازی سیاست، فراهم کردن امکان گریزی از وضع موجود و ایجاد یک بهبود عمده در عملکرد به وسیله تجزیه و تحلیل معضلات جاری در پاسخ به وضعیت محیطی می باشد. هوشین کانری یا جاری سازی سیاست، سیاستها و اهداف مدیریت عالی را به سلسله مراتب مدیریتی پایین تر جاری میسازد. درهرسطح، سیاست به سیاستها، اهداف و اقدامات برای سطح پایین تر بعدی ترجمه میشود. بوسیله جاری سازی سیاست، چشم انداز مدیریت عالی به یک مجموعه از سیاستها و اقدامات منسجم، سازگار، قابل فهم و دست یافتنی که میتوانند در تمام سطوح و عملیات شرکت به کار گرفته شوند، ترجمه میشود. زمانی که این اقدامات و سیاستها به کار گرفته میشوند، چشم انداز محقق شده و بهبود مستمر و عمده در عملکرد به وقوع می پیوندد. در ابتدای فرایند جاری سازی سیاست، مدیریت عالی چشم انداز جامع و سراسری، اهداف و سیاستهای سطوح عالی سالیانه برای شرکت را تعیین می ‌کند. در هرسطح پایین تر، مدیران و کارکنان در تعریف استراتژی و برنامه دقیق اقداماتی که آنها برای دست یافتن به اهداف کمی خود بر اساس چشم انداز جامع مدیریت عالی، بهره گیری خواهند نمود، مشارکت کرده و همچنین شاخصهای اندازه گیری را که دستیابی موفقیت آمیز به اهداف کمی را نشان میدهد، تعریف میکنند. سپس به نوبه خود اهداف کمی را به سطح پایین تر بعدی منتقل میکنند. همچنین هر سطح پایین مدیریت عالی نیز با سطح  بالاتر به مقصود اطمینان از اینکه استراتژی پیشنهاد شده آن سطح به نیازها پاسخ میدهد، درگیر می باشد.   جاری سازی سیاست اطمینان میدهد که هر شخصی در شرکت از چشم انداز جامع، اهداف کمی و روشهای تحقق آنها آگاه شده می باشد. (علیرضا قاسمی جاوید، 1383: 93)

در شرکتهایی که از هوشین کانری برای نظام برنامه ریزی خود بهره گیری میکنند، هر کسی از چشم انداز مدیریت عالی آگاه می باشد، بخشها بر علیه یکدیگر اقدام نمی کنند، پروژه ها به نتایج خوب و موفقیت آمیز ختم و کسب و کار به عنوان مجموعه از فرایندهای متناسب دیده میشوند.(علیرضا قاسمی جاوید،1383 : 92)

هوشین کانری در دو سطح اقدام می ‌کند: سطح اول بنا به گفته دکتر ژوزف ژوران ” مدیریت پیشگام” یا “برنامه ریزان راهبرد” می باشد و سطح دوم مدیریت روزمره کارهای جاری با امور اساسی مربوط به عملیات هوشین کانری کاربرد چهار مرحله دمینگ[2]، یعنی برنامه، اجرا، کنترل و فعالیت در مدیریت می باشد.(یوجی آکائو ،1377: 2)

آغاز بایستی برنامه[3] مرتبط با اهداف مورد نظر را مشخص نمود. سپس برنامه مربوطه را به اجرا[4] گذاشته و بعد از مطالعه این گامها در مقایسه با آن چیز که بایستی باشد[5]، نتایج را در تصمیم گیریهای آتی لحاظ نمود.[6](علی یونسیان، 1388: 60)

چرخه ای از مراحل کنترل چرخه دمینگ، بخش بدیهی سیستمهای برنامه ریزی مدیریت می باشد. ابزاریست که بوسیله آن طرح هدف و روشها، انجام و اجرای طرحها، مطالعه نتایج، و تعمیم نتایج در طرح سال آینده  موسسه امکانپذیر میشود. خط مشی گذاری از چرخه دمینگ، برای شناسایی اقلام و اجزای بحرانی در مسیر اجرای خط مشی و بهبود بهره گیری می ‌کند. (آکائو یوجی، 1377: 87)

[1] Zahir & Eriskin

[2] PDCA(Plan-Do-Control-Activity)

[3] Plan

[4] Do

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] Check

[6] Action

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد