یکی از مدل‌های ارائه شده درخصوص تاثیر IT بر عملکرد سازمان توسط دهنینگ و ریچاردسون  ارایه شده می باشد آن‌ها در مدل خود کوشش کردند تا بر خلاف مطالعات قبلی در این زمینه فقط اثرات مستقیم سرمایه‌گذاری بر عملکرد کسب و کار (دیدگاه ورودی – خروجی) را در نظر نگیرند. شکل زیر ساختار و اجزای این مدل را نشان می‌دهد. در شکل، عدد 1 بیانگر تاثیر مستقیم IT بر عملکرد سازمان می باشد. عدد 2 نماینگر تاثیر سرمایه‌گذاری بر تغییر در فرآیندهای کسب و کار و سپس عملکرد سازمان می باشد. عدد 3 نیز عوامل دیگر را بر نتیجه سرمایه‌گذاری و در نتیجه عملکرد کسب و کار نشان می‌دهد. در ارتباط با تاثیر IT بر عملکرد سازمان مطالعات در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 بیانگر همبستگی منفی بین سرمایه‌گذاری در IT و عملکرد سازمان بود. این قضیه به 11 پارادوکس بهره‌وری IT معرفی گردید.

تاثیراهرمی پیچیدگی فناوری، نوع سازمان، همسوسازی استراتژی، اندازه  و سلامت مالی سازمان گردید.
سرمایه گذاری در IT
تغییر در فرآیندهای کسب و کار

عملکرد کسب و کار
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل 2-6 تاثیر IT بر عملکرد سازمان

 

2-1-4-5 مدل خلق ارزش سیستم‌های ERP

ارایه مدلی برای نشان دادن اندازه تاثیر ERP در خلق ارزش برای سازمان از این جهت پیچیده می باشد که کمی کردن منافع بدست آمده از پیاده‌سازی این سیستم‌ها منافعی مانند بهبود دسترسی به اطلاعات، بهبود کیفیت مدیریت بهبود پیش‌بینی‌ها و تصمیم‌گیری موثرتر بسیار دشوار می باشد. از سوی دیگر مدل ارایه شده بایستی منطبق‌ بر یکی از مدل‌های شناخته شده باشد.

– پژوهش اول «مطالعه اثر کیفیت پیاده‌سازی ERP بر ارزش سازمان»

در این مطالعه  به مقایسه طریقه عملکرد مالی سازمان‌هایی که ERP را با موفقیت یا شکست پیاده کرده‌اند در طی سه سال پس از پیاده‌سازی به کمک روش آزمون فرضی پرداخته شده می باشد. پس از مطالعه فرض‌ها مشخص گردید که بین این دو دسته از سازمان‌ها به لحاظ نسبت ROA  یعنی نسبت درآمد خالص به کل دارایی‌ها و نسبت ROI  یا نرخ بازگشت سرمایه تفاوت معناداری وجود ندارد. اما به لحاظ گردش دارایی و نیز بازگشت سرمایه بین سازمان‌های موفق و سازمان‌های ناموفق نظارت معناداری هست.

سایت منبع

– پژوهش دوم «مطالعه سیستم ERP بر عملکرد سازمانی شواهدی از سازمان‌های فنلاندی»

هدف مطالعه دوم  مطالعه تغییرات کسب و کار و در نتیجه تاثیر این تغییر بر عملکرد سازمانی سازمان‌هایی می باشد که ERP را پیاده‌ کرده‌اند. تغییرات کسب و کار ایجاد شده در اثر پیاده‌سازی ERP را می‌توان بر طبق نظر داونپورت  به تغییرات عملیاتی (نحوه‌ انجام کارها) و تغییرات در سطوح مدیریتی تقسیم نمود. چاند و همکارانش  به مطالعه اثرات و منافع ERP در مراحل مختلف پیاده‌سازی به کمک کارت امتیازی پرداخته و مدل زیر را ارایه کردند. بر اساس نتایج این مطالعه نویسنده پژوهش دوم نتیجه گرفته می باشد که بهره گیری از کارت امتیازی رویکرد سیستماتیک مناسبی برای ارزیابی اثرات ERP در سازمان‌ها می باشد. همچنین در این پژوهش بر اساس مطالعه چندین نمونه  مطالعاتی دیگر مشخص شده می باشد که بین محرک‌ها و یا دلایلی که باعث تصمیم به پیاده‌سازی شده می باشد و نتایج درک شده از پیاده‌سازی ارتباط هست.