شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مسیر توسعه و تکامل سازمانها با تکامل خواسته ها، نیازها و علایق و آمال بشر همراه می باشد. اگرچه سازمانها در طول زمان اعمال کننده تأثیر ها و مأموریت های مختلفی بوده اند اما در دوره معاصر کارکرد آنها بسیار گسترده شده و انتظارات از آنها به گونه مداوم رو به تزاید می باشد. توفیق درپاسخگویی به این انتظارات نیازمند ایجاد ارتباط تنگاتنگ، مستمر و موثر بین فرآیندهای سازمانی و انتظارات گفته شده می باشد. همچنین در دنیای رقابتی امروز سازمان ها در هر محیطی که فعالیت نمایند، دایماً نیازمند بهبود عملکرد بوده و بایستی تمام کوشش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کار گیرند لذا اهمیت پرداختن به عملکرد از سوی مدیران به عنوان یک وظیفه اساسی مطرح می باشد. امروزه تأثیر سازمان در دستیابی به هدفهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن چنان برجسته شده می باشد که سازمان های هر جامعه را گردونه های تحقق اهداف آن می دانند. واقعیت آن می باشد که سازمانها به چند دلیل از ارکان ضروری زندگی بشر ها محسوب می شوند. آن ها به جامعه خدمت نموده و ما را قادر می سازند تا کارهایی را انجام دهیم که بدون وجود آن ها از عهده انجام آن بر نمی آمدیم. دانش و آگاهی ارائه نموده و زمینه ساز توسعه فردی و رشد و سعادت بشر می گردند. با در نظر گرفتن این اهمیت و تأثیر و تأثیر های گوناگونی که سازمانها دارند، امروزه توجه فزاینده ای به ابعاد مختلف آنها مانند فرایند، سیستم ها و به ویژه آن چیز که سازمان به آن دست می یابد (عملکرد) می گردد ( سید جوادین، 1386، ص725 ).

بهبود مستمر عملکرد سازمان ها نیروی عظیم هم افزایی[1] ایجاد می کند که این نیروها می توانند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شوند. بدون مطالعه و کسب آگاهی از اندازه پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخورد واطلاع از اندازه اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که بهبود جدی نیاز دارند بهبود مستمر عملکرد میسّر نخواهد گردید و تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان  پذیر نیست. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد می باشد و بهبود آن نیز مستلزم اندازه گیری می باشد و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصوّر نمی باشد ( آرمسترانگ، 1386، ص3 ).

در مورد اینکه “عملکرد چیست” ؟ توجه های متفاوتی هست. می توان عملکرد را فقط سابقه نتایج حاصله تلقی نمود. از نظر فردی، عملکرد، سابقه موفقیت های یک فرد می باشد (سید جوادین، 1386، ص726).

در ضرورت و تشریح  وتعریف مفهوم واژه عملکرد بایستی خاطر نشان نمود که جایگاه این واژه از آن جا مهم می باشد که با تعریف وتشریح عملکرد می باشد که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود.  هولتون وبیتز خاطر نشان ساخته اند که عملکرد یک ساختار چند بعدی می باشد که ارزیابی آن بسته به انواع عوامل، متفاوت می باشد. برنادین و همکارانش معتقدتد که عملکرد بایستی به عنوان نتایج کار تعریف گردد، زیرا نتایج قوی ترین ارتباط را با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و تأثیر های اقتصادی دارد. فرهنگ لغت اکسفورد عملکرد را به این شکل تعریف نموده می باشد که انجام، اجرا، تکمیل، انجام کار سفارش یا تعهد شده عملکرد را مشخص می نماید. این تعریف به خروجی ها یا نتایج برمی گردد و در عین حال عنوان می

[1] Synergy

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد