1) این مدل از فرایندهای سازمانی سیستماتیک و فراگیر برخوردار می باشد .

2) نسبت به تغییر و تحول و نیازهای ذی نفعان واکنش سریع دارد .

3) به نتایج سبک شده توسط سازمان توجه ویژه ای دارد .

4) ارزیابی مبتنی بر واقعیت می باشد .

5) مشارکت گسترده کارکنان در انجام امور را مدنظر قرار می دهد.

6) نقاط قوت زمینه های بهبود پذیر در این مدل قابل شناسایی می باشد .

7) زیان مشترک مدیریت و کارکنان را فراهم می کند .

8) سامان دهی طرح های بهبود در چارچوبی واحد .

9) نشان دادن تصویر واقعی از کیفیت فعالیت های سازمان (طالبی ، سعید 1382)

 

2-9- نقاط ضعف مدلEFQM

1- این مدل به صورت حوزه ای مطرح شده و ارتباط بین حوزه ها ، معیارها و زیر معیارها مشخص نشده می باشد.

2- تقدم و تاخر هر کدام از حوزه ها، معیارها که زیر معیارها مشخص نشده می باشد.

3- امتیازات هر معیار که در واقع نشان دهنده اولویت و اهمیت آن معیار می باشد، در واقعیت صورت نگرفته می باشد و بر این اساس نمی توان معیارها و زیر معیارها را اولویت بندی نمود(امیران ، 1383) پس برای رفع این مشکل، در این پژوهش از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به معیارها و زیر معیارها بهره گیری می کنیم.

سازمان های متعالی به گونه فراگیر نتایج مهم مرتبط با جامعه را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند.

 

تعاریف EFQM از تعالی :

عملکرد برجسته در مدیریت سازمان و دستیابی به نتایج بر اساس مفاهیم بنیادین که شامل نتیجه گرایی،تمرکز بر مشتری ،رهبری،ثبات هدف،فرایندها،واقعیت ها ، مشارکت کارکنان ،بهبود مستمر و نوآوری ، مشارکت هایی که برای هر دو طرف سودمندند و مسئولیت های اجتماعی می باشد(امامی محمد حسن،سفر بسوی سرآمدی ،1385)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل تعالی به گونه گسترده در زمینه مدیریت در کشورهای اروپایی مورد بهره گیری قرار می گیرد این مدل بر اساس زمینه غیرتجویزی و بر پایه 9 معیار بنا نهاده شده می باشد این 9 معیار به گونه جداگانه در دوره توانمند سازها و نتایج قرار می گیرند، توانمندسازها معیارهایی هستند که به آن چیز که که ما در سازمان انجام می دهیم مربوط می گردد.و در حالیکه نتایج نتایج حاصل توانمندسازها هستند و در جابه جای این مدل به آن چیز که  انجام می گیرد و در برابر آن ، به آن چیز که که بدست می آید تایید می گردد.

The EFQM Excellence model & Balanced score card , February  2007 , QSNEWS

 

تعریف مدل EFQM

بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ، دارای 9 حوزه می باشد که 5 حوزه این مدل مربوط به توانمند سازها بوده و اظهار کننده اجزا تشکیل دهنده یک سازمان و چگونگی تعامل و آن ها با هم می باشد و چهارده حوزه ی بعدی حاصل عملکرد سازمان را تشکیل داده و نتایج مطلوب حاصل از اجرای توانمند سازها را معرفی می کنند

(امیران، گام به گام سرآمدی،1381،ص32)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد