پیچیدگی عبارت ست از تعداد سطوح مدیریتی که در سازمان هست.( مجیبی و میلانی،1390:ص 15)

2-22-1-1پیچیدگی افقی: هر قدر تعداد مشاغل یا وظایف در یک سازمان متفاوت و متنوع باشد سازمان از نظر افقی پیچیدگی بیشتری خواهد داشت. زیرا تخصص ها و کارهای گوناگون موجب می گردد که اعضای سازمان نتوانند با یکدیگر ارتباط مستقر کنند و از نظر مدیریت نیز متناسب کردن فعّالیت ها مشکل می گردد.  پیچیدگی افقی تقسیم کارهای سازمان به واحد های کوچکتر و فرعی می باشد که از طریق شاخص تعداد واحدهای مختلف در درون سازمان اندازه گیری می گردد.(همان منبع:ص15)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-22-1-2پیچیدگی عمودی: همان سلسله مراتب اداری یا عمق نمودار سازمانی می باشد و هرقدر فاصله میان بالاترین و پایین ترین مسؤلان سازمان بیشتر باشد، سازمان پیچیده تر خواهد بود. علت این پیچیدگی در آن می باشد که امکانات بالقوه بیشتری برای مخدوش کردن سیستم ارتباطی هست و متناسب کردن تصمیماتی که مدیران سطوح مختلف می گیرند مشکل تر می گردد.تفکیک عمودی به عمق یا ارتفاع ساختار سازمان یا تعداد سطوح سلسله مراتب سازمانی تصریح دارد.(حجازی،1388،ص70)

2-22-1-3پراکندگی جغرافیایی: فاصله ای می باشد که از نظر جغرافیایی بین واحدهای یک سازمان و اعضاء و کارکنان آن هست.هرچه پراکندگی جغرافیایی یک سازمان بیشتر باشد پیچیدگی آن نیز بیشتر خواهد گردید. تفکیک فضایی(پراکندگی جغرافیایی )می تواند به صورت عمودی یا افقی باشد ؛یعنی با توجّه به نوع کار و وظیفه ای که فرد در ساختار عمودی و افقی سازمان عهده دار می باشد و با توجّه به فاصله ای که با مرکز قدرت دارد،کارها و کارکنان در نقاط مختلف پراکنده اند.(همان منبع:ص70)

چرا پیچیدگی مهم می باشد؟افزایش پیچیدگی،ایجاد خواسته ها و الزامات مختلفی برای مدیر می کند.پیچیدگی خیلی زیاد مستلزم توجّه قابل ملاحظه ای به مسائل مربوط به ارتباطات،هماهنگی و کنترل می باشد.یک سازمان بسیارپیچیده نیاز بیشتری به ارتباطات، هماهنگی اثربخش و روشهای کنترل مؤثر دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه