تحولات اخیر کشورهای منطقه آنها را ناگزیر به بکارگیری مدیریت زنجیره تامین در حوزه صنایع می سازد. به لحاظ ساختاری مهم ترین مشکلی که زنجیره تامین با آن روبه روست، مشکل تعدد مراکز تصمیم گیری برای تولید، تبدیل و جریان کالاست. این امر موجب تشدید نوسانات تقاضا در طول زنجیره می گردد. هر چقدر از انتهای زنجیره به سمت ابتدای زنجیره (اولین تامین کننده) حرکت کنید، نوسانات تقاضا تشدید می گردد. این پدیده به اثر شلاقی[1] معروف می باشد. این مسئله موجب افزایش موجودی انباشته میان اعضای زنجیره می گردد که در نهایت باعث بالا رفتن هزینه و قیمت نهایی کالا شده و قدرت رقابتی زنجیره کاهش خواهد پیدا نمود. فناوری اطلاعات از طریق تسهیل و تسریع تبادل اطلاعات سازمان، تامین کننده را قادر به آگاهی  و تامین به موقع احتیاجات یکدیگر می کند و این فلسفه تولید به هنگام را قوت می بخشد. در سال های آتی با رشد صنعت نرم افزار پیش بینی می گردد که محصول در صنایع مونتاژ قطعات الکترونیکی نیز نفوذ داشته باشد. پیش بینی می گردد با رواج بکارگیری فن آوری اطلاعات در صنایع و آماده سازی زیر ساختارها و بستر پیاده سازی سیستم های مدیریت زنجیره تامین حجم تقاضا به گونه فزاینده ای افزایش یابد.

هدف از اجرای مدیریت زنجیره تامین در سازمان کاهش هزینه ها با حداکثر تولید، افزایش کارایی، حداقل موجودی،کاهش خواب سرمایه، افزایش سرعت، انعطاف پذیری،کیفیت و کسب مزیت رقابتی می باشد. اما بایستی توجه داشت که در اجرای مدیریت زنجیره تامین ممکن می باشد معضلات زیادی ایجاد گردد که عبارتند از:

الف)معضلات ناشی از عدم اطمینان: منبع اصلی ایجاد کننده عدم اطمینان عبارت می باشد از نوسانات در تقاضا که تحت تاثیر عواملی زیرا رقابت، قیمت، شرایط فعلی، توسعه تکنولوژی و تعهد مشتریان می باشد(ون دانک[2] ،2008).

ب)معضلات ناشی از عدم هماهنگی: زمانی اتفاق می افتد که یک بخش با دیگر بخش ها ارتباط خوبی نداشته، زمانی که پیام برای شرکاء تجاری غیر قابل فهم باشد و بخش های مختلف شرکت از بعضی مسائل آگاهی نداشته و یا خیلی دیر از آن چیز که مورد نیاز می باشد و یا آن چیز که بایستی اتفاق بیافتد آگاه می شوند (ویلیامز و مور[3]،2007).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج)ذخیره فریبنده[4]: این مشکل زمانی رخ می دهد که مشتریان محصولی را می خواهند که در دسترس نیست،گرچه در حقیقت هست.

د)تعدد مراکز تصمیم گیری و معضلات مرتبط با این تعدد مراکز(ویلسون و میت[5] ،2000).

براساس طبقه بندی دیگری معضلات زنجیره تامین در چهار طبقه عبارتند از (ویر جینیاری ،1381) (گوپتا[6]، 2002):

الف)معضلات مرحله برنامه ریزی: اطلاعات غلط می تواند تعادل بین عرضه و تقاضا را بهم ریزد، موجودی بیش از حد انبار مشکل خواب سرمایه را به وجودمی آورد، توقف در خط تولید و ضعف در خدمات به مشتریان نیز از معضلات می توانند باشند.

ب)مرحله منبع یابی: عدم انعطاف پذیری تامین کننده، هماهنگی ضعیف با لجستیک داخلی و تقاضا برای هزینه کمتر می تواند مانند اصطکاک ها یا معضلات باشند.

ج)مرحله تولید: معضلات مربوط به برنامه ریزی تولید که عمده ترین مشکل مرحله تولید ضایعات می باشد.

د)مرحله ارسال: ضعف در حمل و نقل، هماهنگی ضعیف لجستیک خارجی  انبارداری چند باره مانند معضلات می توانند باشند.

[1] -The bull whip effect

[2] – Van Donk

[3] – Williams and Moore

[4] – Deceptive Stock

[5] – Wilson and  Mit

[6] – Gupta

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد