سازمان «پدیده ای اجتماعی» می باشد که جهت دستیابی به اهداف مشترک ، به گونه آگاهانه متناسب شده و دارای حدود و ثغور نسبتا مشخص می باشد. عبارت «پدیده اجتماعی»دال بر این معناست که سازمان از افراد و گروه هایی که با هم در تعاملند ، تشکیل شده می باشد. زیرا سازمان پدیده ای اجتماعی می باشد ، لذا الگوهای تعاملی که اعضای سازمان از آن تبعیت می کنند،بایستی موزون و متناسب باشند تا ابهام و سردرگمی حداقل گردد و در نتیجه اطمینان حاصل گردد که وظایف مهم سازمانی انجام می پذیرد.(الهیاری فرد،1390:ص48)

2-13 تعریف سازماندهی                        

  • سازماندهی عبارت می باشد از تقسییم وظیفه کلی ، تعیین مسئولیت ها، اختیارات و تعیین ارتباطات. (آقائی،1390:ص106)
  • سازماندهی فرآیندی می باشد که طی آن ، تقسیم کار میان افراد و گروه های کاری و هماهنگی میان آن ، به مقصود کسب اهداف انجام می شود.(باغبان،1391:ص17)
  • سازماندهی فرآیندی سه مرحله ای می باشد : 1-طراحی کارها و فعّالیت ها ، 2-دسته بندی فعّالیت ها به پست های سازمانی ، 3-برقراری ارتباط میان پست ها به مقصود کسب هدف مشترک(واعظی،1389:ص155)

2-14 تعریف طرح سازمانی

طرح سازمانی به نحوه ساخت و تغییر سازمان برای تحقق اهداف سازمانی تصریح می کند.ساختن یا تغییر دادن یک  سازمان، شبیه ساختن یا تغییر دادن نقشه یک ساختمان نیست،اگر چه هردو با یک هدف نهایی آغاز می شوند، آنگاه طراح برای دستیابی به آن  هدف ، نقشه یا وسایلی تدارک می بیند.در بنا کردن یک ساختمان، طرح مورد نظر، یک نقشه ساختمانی دقیق می باشد که بر اساس آن ساختمان بنا نهاده می گردد اما در ساختن یک ساختار، آن چیز که مورد بهره گیری قرار می گیرد، نقشه یا سند مشابهی می باشد که نمودار سازمانی نامیده می گردد.( مجیبی،1390:ص16)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-15 تعریف ساختار سازمانی

  • ساختارسازمانی، راه یا شیوه ای می باشد که به وسیله ی آن ، فعّالیت های سازمان تقسیم، سازماندهی و متناسب می گردد.(صادقی و دیگران ،1392،ص2)
  • ساختار سازمانی به الگوهای روابط درونی سازمان ،اختیار و ارتباطات دلالت دارد.و روابط گزارش دهی ، کانال های ارتباط رسمی،تعیین مسئولیت و تفویض اختیار تصمیم گیری را روشن می سازد. (p665،2013، Zanganeh)
  • ساختارهای مناسب در تحقق اهداف و استراتژی هایِ سازمان بسیار موثرند. تا جائیکه نادلر و توشمان، ساختار سازمانی را منبعی مهم، برای کسب مزیت رقابتی از طریق تغییرپذیریِ اثربخش،انعطاف پذیری و قدرت انطباق می دانند.(بافنده زنده،1388:ص104)
  • ساختار سازمانی قبل از هر چیز فرآیندی می باشد مستمر از تغییرات محیط پیرامونی، استراتژی و عوامل داخل سازمان که به گونه غیر قابل اجتناب با مرور زمان تغییر می کند.(مجیبی و میلانی،1390:ص15)
  •  متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

    لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه