پژوهش عبارت می باشد از مجموعه فعالیت های منطقی،منظم،منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی از خواسته ها(پژوهش بنیادی ،پژوهش پیمایشی و پژوهش کاربردی)به صورت فردی یا گروهی صورت گیرد.

در بجای آوردن پژوهش، به مقصود کسب شناخت،بایستی مجموعه ای  از گزاره ها ،را تدوین نمود سپس آنها  را در مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم آورد. این امر فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می دهد.بر این اساس،روش پژوهش وسیله یا طریقه تعیین این امر می باشد که چگونه یک گزاره پژوهش مورد تایید قرار می گیرد یا رد می گردد.

در روش پژوهش چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش ،جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوال های پژوهش را فراهم می آورد.(سرمدو دیگران،1387،22)

در این فصل از پایان نامه به قسمت بسیار مهم و اساسی از فرایند پژوهش یعنی روش های مورد بهره گیری در پژوهش جهت مطالعه جامعه آماری و تعیین روش های نمونه گیری و حجم نمونه ، همچنین روش ها و ابزار مورد بهره گیری جهت گرداوری اطلاعات و روش هابی تجزیه تحلیل اطلاعات گرداوری شده خواهیم پرداخت . روایی و پایایی ابزار گرداوری اطلاعات  نیز موضوع دیگری می باشد که در این فصل به آن خواهیم پرداخت.

 

3-2- نوع و روش پژوهش

این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی ، از نوع روش پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد.

پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش هایی می باشد که هدف آنها توصیف  کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد.اجرای پژوهش توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد(حافظ نیا ،1387،61)

 

3-3- جامعه آماری

جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمد،1387و177)

صفت مشخصه صفتی می باشد که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری مشترک از سایر جوامع باشد(آذر ،مومنی،1378)

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت ها و نمایندگی های بیمه ایران و پاسارگاد در شهر رشت می باشد.

3-4- نمونه آماری

نمونه مجموعه عناصری می باشد که بخشی از جامعه را تشکیل می دهد.جمع آوری اطلاعات از بخشی از جامعه نمونه گیری نامیده می گردد.صرف نظر از اینکه بهره گیری از چه روش آمار استنباطی موردنظر می باشد. (حافظ نیا،179،1387)

برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران بهره گیری شده می باشد تعداد کل نمایندگی های بیمه ایران در شهر رشت176و تعداد نمایندگی های بیمه پارسان 40می باشد .

طبق جدول مورگان36نمایندگی پاسارگاد  به عنوان نمونه انتخاب گردید و یک شرکت مرکزی که جمعا 37 می گردد.به همین ترتیب  36نمایندگی از بیمه ایران و یک شرکت بیمه مرکزی ایران  نیز انتخاب گردید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد