نوآوری و تغییر در محصولات و خدمات جوامع صنعتی چنان شتابی گرفته می باشد که قدرت انتخاب و خرید بسیاری محصولات وخدمات را از مشتریان گرفته می باشد، به گونه ای که نو بودن بسیاری از کالاها بیش از چند ماه دوام ندارد. سرعت تغییر در خدمات و کالاها و جهانی شدن اقتصاد تاثیر خود را به گونه ای در تمامی بنگاه های اقتصادی نمایان کرده می باشد که رفتار و فرهنگ تمام مردم تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته می باشد.(عبدی ها و قراخانلو،1390،ص6) مهندسی مجدّد فرآیندهای کسب و کار  رویکرد نوینی می باشد که از دریچه کاملا جدیدی به سازمان ها می نگرد.از اواخر دهه 90 سازمان های مختلفی در کشورهای پیشرفته صنعتی با یاری جستن از رویکرد مزبور،موفق به دگرگونی در سازمان خود شده اند و هم اکنون نیز برای دستیابی به دگرگونی مداوم کوشش می کنند.سازمان ها برای حفظ بقا و حضور خود در صحنه رقابت ناگزیر به دگرگونی و بهره گیری از تازه ترین دستاوردهای تکنولوژی برای دستیابی به بالاترین سطح بهبود توانایی های خود و کارکنان خود هستند.سازمان هایی که برنامه مهندسی مجدّد را بتوانند با موفقیت به انجام برسانند،ضمن دستیابی به نتایج بنیادی در کوتاه مدت ،از چنان انعطافی برخوردار می شوند که قادر به دگرگونی مداوم نیز خواهند گردید. مانند دستاوردهای این رویکرد ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان ، کاهش هزینه ها،سرعت بخشیدن به امور و در نهایت بهبود عملکرد سازمان می باشد.(امیری و شیخی، 1389،ص 4)

2-2مهندسی مجدّد چیست؟

«بازمهندسی، تفکر مجدد اساسی و بنیادین و طراحی مجدد رادیکالی فرایندهای کسب و کار به مقصود

دستیابی به توسعه ها و پیشرفت های چشمگیر در سنجش های اساسی و بحرانی و معاصر عملکرد، از قبیل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت، می باشد.» (باصری و مطلق،1391،ص114).مهندسی مجدّد با فرآیند محوری و تغییرات اساسی که در فرآیندهای سازمان به وجود می آورد،فعّالیت هایی را که در سازمان ارزش افزوده ایجاد نمی کنند با فعّالیت های جدید جایگزین می کند.مهندسی مجدّد سازمان ها یک رویکرد کل نگر می باشد که طی آن،استراتژی رقابتی سازمان را با فرآیندهای درونی و کارکنان آن مرتبط می کند.این ارتباط از طریق به کار گیری جدیدترین و به روزترین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات مستقر می گردد.(جعفری و دیگران،1388،ص25)BPR اظهار می کند که، بنگاه ها و شرکت ها به اصول بنیادین بازگردند و ریشه های خود را دوباره مطالعه و آزمایش کنند. BPR به توسعه ها و پیشرفت های کوچک اعتقادی ندارد. بلکه هدفش یک ابداع و نوآوری مجدد و کلی می باشد.(,2012, p68 Chang Chen) مهندسی مجدّد ، به واقع طراحی مجدّد فرآیندها برای ساده کردن و جانشین کردن آن ها میباشد.با مهندسی مجدّد،چندین شغل ممکن می باشد ادغام شوند،تعداد بازرسی ها و مراکز کنترل ممکن می باشد کم شده یا حذف گردندو وظیفه ها جای خود را به فرآیندها دهند.در واقع مهندسی مجدّد نه تنها فرآیندهای کار را به صورت افقی بلکه به صورت عمودی نیز فشرده می کند.(همان منبع :p69)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد