یادگیری و رشد سازمان از سه منبع اساسی نیروی انسانی و سیستم‌های اطلاعاتی و دستورالعمل‌ها و رویه‌های سازمانی حاصل می گردد. سطح دستیابی به قابلیت‌ها و توانمندی‌های ویژه در این منابع در وجه یادگیری و رشد کارت امتیازی مورد سنجش قرار می‌گیرد.

جهت سنجش اهداف مربوط به این وجه، عواملی همچون اندازه دسترسی مشتری به اطلاعات و فرآیندهای داخلی توسط مدیران و کارکنان عملیاتی در خصوص سیستم‌های اطلاعات و اندازه همسویی انگیزه‌های پرسنل با رسالت و اهداف سازمان درخصوص دستورالعمل‌‌ها و رویه‌های سازمانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

2-6-4 وجه فرآیندهای داخلی

در وجه فرآیندهای داخلی کارت امتیازی متوازن، مدیران آغاز فرآیندهای داخلی کلیدی را که بایستی جهت اجرای استراتژی به آن‌ها تاکید گردد، معین می‌کنند (این فرایندها سازمان را به ایجاد ارزش برای جذب و حفظ مشتری مورد نظر و تامین انتظارات سهامداران قادر می‌سازند).

هر واحد کسب و کاری مجموعه فرآیندهای خاصی جهت ایجاد ارزش برای مشتریان و نتایج مالی برای سهامداران دارد. رویکرد کارت امتیازی مدل زنجیره ارزش پورتر را به عنوان الگوی عمومی جهت به‌کارگیری در وجه فرآیندهای داخلی انتخاب می کند، که شامل سه فرآیند نوآوری، فرآیندهای عملیات و خدمات پس از فروش می‌باشد. هدف این مطالعه پرداختن به مساله «اندازه‌گیری منافع عملکردی سیستم‌های برنامه‌ریزی سازمانی به عنوان یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه» به شکل موثر و با در نظر داشتن در نظر گرفتن جنبه‌های کمی و کیفی آن می باشد. نتایج این پژوهش نشان خواهد داد که منافع این سیستم اطلاعاتی سازمانی در کدام حوزه بیشتر بحث شده و سازمان می‌بایست در کدام بخش برای رفع کاستی‌های احتمالی و تحقق منافع مورد نظر سرمایه‌گذاری کند. رویکرد مورد بهره گیری در این پژوهش بهره گیری از کارت امتیازی متوازن  برای در نظر گرفتن همه ‌جنبه‌های مالی و غیرمالی عملکرد سیستم‌های اطلاعاتی سازمانی می باشد.

از آن چیز که تا کنون گفته شده می‌توان اینگونه برداشت نمود که پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی مانند سیستم‌های سازمانی نظیر ERP به واسطه ویژگی‌‌های خاص خود بر تمامی فرآیندها و زیرفرآیندهای سازمان اثر می‌گذارند.

این تاثیرات به نوبه خود باعث تغییر در عملکرد سازمان می شوند و BSC ابزاری می باشد که به ما در ارزیابی شاخص‌های عملکردی سازمان پس از پیاده‌سازی یاری می‌رساند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد