از نظر نیکوکار و دیگران  ، مدیران ایرانی بایستی فروشنده مناسب را با دقت انتخاب کنند که پشتیبانی و نگهداری مناسب از سیستم را فراهم کنند. در پژوهش انگای و دیگران فروشنده ERP یکی از ده فاکتور مهم در موفقیت پیاده سازی ERP در ده کشور مورد مطالعه عنوان گردیده می باشد. سامرز و نلسون نیز اظهار می دارد که سیستم های ERP به عنوان یک تعهد مادام العمر برای شرکت ها نیازمند سرمایه گذاری مستمر در ماژول های جدید و ترفیع و بهبود امکانات جهت دستیابی به تطابق بهتر بین سیستم و کسب و کار و تحقق بخشیدن به ارزش استراتژیک آن ها می باشد . پشتیبانی فروشنده به شکل کمک های تکنیکی مستمر و ادامه دار ، نگهداری ، به روز کردن و آموزش ویژه کار سه عامل مهم موفقیت در پیاده سازی ERP در مراحل بعدی می باشد.

2-8-9آموزش کاربر

نیکوکار و دیگران آموزش را عامل مهم در موفقیت پیاده سازی ERP  در شرکت های ایرانی دانسته اند و آن را عامل مهمی برای تطابق سیستم ERP و کاربر نهایی می دانند. سامرز و نلسون اظهار می دارند که نبود آموزش کاربر و شکست در درک اینکه چه گونه کاربردهای سیستم ، فرایند کسب و کار را تغییر می دهد ، مسئول بسیاری از معضلات پیاده سازی سیستم های ERP و در نتیجه شکست آنهاست . با در نظر داشتن پیچیدگی سیستم های ERP آموزش در سرتاسر مرحله پذیرش سیستم ضروری می باشد. در پژوهش برادلی آموزش به عنوان عامل مهم در پروژه های موفق و هم پروژه های ناموفق ERP عنوان گردیده می باشد ، اما پروژه های موفق کیفیت آموزش بالاتری دارند و زمان بیشتری را به آن اختصاص داده اند. انگای و دیگران با مطالعه فاکتورهای موفقیت در ده کشور ، طرفداری مدیریت ارشد و آموزش را مهمترین فاکتورها عنوان کرده اند.

2-8-10 مدیریت انتظارات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از نظر سامرز و نلسون پیاده سازی موفق سیستم مرتبط با مدیریت موفق انتظارات کاربر می باشد . مدیریت انتظارات از توسعه مورد کسب و کار تا آموزش افراد در بهره گیری از سیستم نهایی خیلی مهم می باشد.

2-8-11 انتخاب با دقت بسته مناسب

سامرز و نلسون ، انتخاب با بسته مناسب در مراحل آغازین را شامل تصمیمات مهمی در ارتباط با بودجه ، زمان و اهدافی می ماند که می تواند کل پروژه را شکل دهد. از نظر آنها هرچقدر کوشش برای انتخاب بسته مناسب بیشتر باشد ، شانس موفقیت کل پروژه بیشتر می باشد.

information

آلان بای محقق ترکیه ای برای انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ، مطالعات میدانی و مشاهدات به یک سری معیار ارزیابی رسید که می توان آن ها را در سه گروه معیارهای مربوط به فروشندگان ، معیارهای مربوط به کاربران و معیارهای فنی و تکنولوژیکی طبقه بندی نمود. وی برای ارزیابی سیستم مناسب از فرایند تحلیل سلسله مراتبی بهره گیری نمود. همچنین در بعضی از وب سایت ها به سازمان ها کمک می گردد تا نرم افزاری تائید شده برای برطرف کردن نیازهایشان انتخاب کنند. چان چین وی و همکارانش  در سال 2004 با بهره گیری از MADM چهارچوب مفهومی جدیدی برای انتخاب ERP مناسب ارائه دادند یک سال بعد چان چین وی و همکارانش با بهبود مدل قبلی خود یک رویه سیستماتیک برای ساختن هدفمند انتخاب ERP با بهره گیری از تکنیک AHP ارائه کردند. مدل ارئه شده و روایل و هلینگتن  برنامه فرایند تهیه و خرید نرم افزار ERP را در شش مرحله برنامه ریزی، جستجوی اطلاعات ، انتخاب اولیه ، ارزیابی از گزینه ها ، برگزیدن و در نهایت مذاکره تسریح می کند این مدل در شکل 2-18 نشان داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد