در این پژوهش از مدل های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و برنامه ریزی آرمانی (GP)  جهت بدست آوردن اهمیت معیارها، ارزیابی و انتخاب و همچنین تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر یک از تامین کنندگان بهره گیری می گردد که به کمک نرم افزار EXPERT CHOICE  اهمیت معیارها و وزن نهایی تامین کنندگان محاسبه می گردد و به این ترتیب تامین کنندگان بالقوه و مناسب برای شرکت اسنوا  اصفهان، رتبه بندی و انتخاب می شوند و در نهایت با حل برنامه ریزی آرمانی به کمک نرم افزار LINGO9، مقدار تخصیص یافته به هر کدام از تامین کنندگان مشخص می گردد.

1-10- قلمرو پژوهش

1-10-1- قلمرو موضوعی

از نظر موضوعی این پژوهش به گونه اعم در محدوده مدیریت زنجیره تامین می باشد که در آن به موضوع تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه و تخصیص مقدار سفارش بهینه به عنوان یک موضوع اساسی و بسیار مهم در زنجیره تامین  برای  تامین مواد اولیه و تاثیر آن در ادامه حیات سازمان پرداخته می گردد.

1-10-2- قلمرو مکانی پژوهش

محل انجام این پژوهش شرکت اسنوااصفهان می باشد.

1-10-3-  قلمرو زمانی پژوهش

زمان اجرای این پژوهش از مهر 1391 تا تیرماه1392 بوده و از دادها و اطلاعات ثبت شده اسناد در دپارتمان های مختلف شرکت اسنوا درسال کاری 1391 و 1392 مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد .

1-11- تعریف واژگان کلیدی

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( Analytical Hierarchy Process): یکی از فنون تصمیم گیری چند معیاره می باشد که به مقصود تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم، با در نظر داشتن معیارهایی که تصمیم گیرنده تعیین می کند، به کار می رود(مهرگان،1383: 165).

برنامه ریزی آرمانی (Goal Programming): یکی از روشهای تصمیم گیری چند هدفه می باشد که از ویژگیهای آن دستیابی همزمان به چندین هدف(آرمان) بر مبنای اولویت بندی بوده که اهداف و محدودیتهای آن را می توان به صورت قطعی اظهار نمود(لی و همکاران،2009 :6320).

ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان  (Suppliers Evaluation  and Selection): فرایندی می باشد که طی آن از میان تامین کنندگان بالقوه موجود، بهترین ترکیب جهت رفع نیازهای شرکت، شناسایی شده و پس از مطالعه صلاحیت و توانایی آنها انتخاب می گردد که یکی از وظایف اساسی واحدهای خرید می باشد (زیا و وو،2007 :495).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیریت زنجیره تامین (Supply Chain Management): مدیریت زنجیره تامین، شامل یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تامین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره برای دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا می باشد(غضنفری و همکاران،1380 :44).

1-12- اختصار فصل

این فصل پس از ارائه مقدمه با تبیین و اظهار مسأله آغاز گردید و سپس اهمیت و ارزش پژوهش اظهار گردید. در ادامه کاربرد نتایج پژوهش، اهدافی که از انجام این پژوهش دنبال می گردد و سوالات متناسب با اهداف و پس از آن، قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی ارائه گردید. همچنین روش انجام پژوهش، ابزار گردآوری داده ها، ابزار مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل داده ها به گونه مختصر ذکر گردید. سپس واژه های کلیدی که در متن پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته، تعریف گردیده می باشد و در بخش پایانی فصل، ساختار فصل های پژوهش ارائه گردید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد