• پیشنهاد می شودجهت ایجاد انگیزه و رقابت در خصوص تعالی عملکرد مطالعه پژوهشی در خصوص سایر بیمه ها صورت پذیرد.
 • شناخت نسبی از معیارهای ارزیابی عملکرد بر اساس مدل های متنوع وجود داشته باشد.
 • از الگوهای متنوع داخلی و خارجی در ارزیابی عملکرد سازمانی بهره گیری گردد.
 • 5-6- محدودیت های پژوهش

  در این پژوهش با محدودیت خاصی موا جه نبودیم.

  منابع

  1. اماسکاران،روش های پژوهش در مدیریت.ترجمه:محمد صائبی،محمود، شیرازی،1381.نشر: موسسه عالی و آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
  2. امیران، حیدر.1383.راهنمایی گام به گام سرآمدی سازمانی بر اساس مدل efqmشرکت مشاورین کیفیت ساز.
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. آذر، عادل، فنون آمار ا ستنباطی در پژوهش های مدیریتی و رفتاری ، دانش مدیریت ، ) 26)، ص3928،1373.
  5. آذر،عادل. سعید، صفر ی.” مد ل ساز ی تعال ی سازمانی با رویکر د تحلیل پوششی داده ها “.مجله مجنمع آموزش عالی قم. سا ل چهار م. شماره 13  تابستان 1381.
  6. آریان پور، امیر حسین . پژوهش و پژوهش نامه. چ. 4 تهران: نشر گستره،. 1378
  7. توانگر ،توران.چهارمین کنفرانس مدیران کیفیت ،جایزه ملی کیفیت ایران ،1382.
  8. توکلی،غلامرضا.عزیزی ،مسعود.خود ارزیابی طریق مطمن تر مدیریت عملکرد . سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت.
  9. جلوداری ممقانی،بهرام.تعالی سازمان،مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران،چاب اول.
  10. حافظ نیا، محمدرضا. مقدمه ای بر روش پژوهش در علوم انسانی، تهران: نشر سمت، 1377.
  11. حمیدی زاده، محمدرضا. آمار کاربردی. تهران: نشر مجد، 1374.
  12. حمیدی زاده،محمدرضا.آمار کاربردی.تهران:نشر مجد،1374.
  13. خاکی روش پژوهش،1387،ص156.
  14. رازانی، عبدالمحمد.” آشنایی با مد ل های مهم برتری سازمانی” اتشارات مام. تهران. چا پ اول.1381
  15. رحیمی،غفور”.ارزیابی عملکردو بهبود مستمرسازمان”مجله تدبیرشماره173،مهرماه1385.
  16. ریچاردال اف،تئوری و طراحی سازمان،1385،ص963.
  17.  متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

   لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد