مقصود آن می باشد که سازمان با تمامی موجودیت و توان عملیاتی خود کوشش می کند به آن دست یابد. اهداف پیش از هرگونه اقدامی بایستی به وضوح تعیین، تفهیم و اعلام گردد. اهداف با هدایت کردن کوشش کارکنان به سمت یک نقطه معین جهت حرکت سازمان را مشخص می‌کنند اگر اهداف سازمان، شفاف و قابل درک باشد، می‌توان بر اساس آن استانداردهای مشخصی را برای ارزیابی عملکرد سازمان وضع نمود. برای همین، اهداف را بایستی کمیت‌بندی نمود.

2-4-1-3 هوشین کانری (Hoshin Kaneri)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تاریخچه پیدایش هوشین به دهه 1960 برمی‌گردد. در این زمان از تلفیق دو نظریه مدیریت بر مبنای هدف و کنترل کیفیت آماری مدیریت هوشین به وجود آمد. مدیریت هوشین از اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی وارد ادبیات مدیریت غرب شده می باشد، مدیریت هوشین کانری فرآیندی می باشد که طی آن استراتژی‌ها و اهداف بلندمدت به صورت اهداف کوتاه‌مدت (معمولاً سالانه) و برنامه‌های اجرایی تبدیل شده و به متولیات انجام فعالیت‌ها انتقال می‌یابد و با تعیین شاخص‌هایی اندازه تحقق اهداف و اجرای برنامه سنجش و کنترل می گردد. بازخور این سنجش در پایان دوره ارزیابی بر اهداف و استراتژی‌ها اثر گذاشته و در به روز کردن آن کمک می‌نماید. مدیریت هوشین را می‌توان این‌گونه تعریف نمود:

نظامی می باشد برای ترجمه چشم‌انداز و اهداف سازمان به روش‌های علمی و قابل سنجش در سرتاسر سازمان. در این نظام اهداف کیفی به اهداف کمی و قابل حصول ترجمه می گردد و بر مسائل اساسی و مهم به مقصود بهبود تمرکز می گردد.

شکستن اهداف بلندمدت به اهداف کوتاه‌مدت بر اساس تجزیه و تحلیل واقعیات انجام می گردد. به این معنی که در پایان دوره ارزیابی و یا ابتدای تدوین استراتژی نظرات مدیران میانی و عملیاتی سازمان در ارتباط با اندازه اجرای برنامه‌ها، تحقق اهداف و تجزیه و تحلیل‌های محیطی، جمع‌آوری می گردد. بر اساس این اطلاعات مسایل مهم و کلیدی که بایستی بر آن‌ها تمرکز گردد تعیین و الویت‌بندی انجام شده به اهداف واحدها شکسته شده و این سیکل تکرار می گردد. علاوه بر موارد فوق مدیر ارشد شرکت در پایان سال یک برنامه آسیب‌شناسی و یا عارضه‌یابی را به اجرا درمی‌آورد تا بر اساس آن‌ها راهنمایی‌هایی در موارد زیر کسب نماید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

[1] Management by Objective

 

دسته بندی : پایان نامه