در این مرحله مروری بر مقالات مرتبط با مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن و هوشن کانری در سطوح مورد بهره گیری در شرکتها و سازمانها می کنیم.

1-” کارت امتیازی متوازن پایدار برای صنعت معدن”  که توسط آقای امیر سالار محمدی و همکاران در سال 1389 ارائه گردید. پژوهش فوق از دو گام تشکیل شده می باشد: در گام نخست به جمع آوری شاخصهای معتبر توسعه پایدار در صنعت معدن پرداخته شده، و سپس در گام دوم به ایجاد کارت امتیازی متوازن پایدار و تخصیص هر یک از شاخصها به وجوه این کارت پرداخته شده می باشد. دراین مقاله کوشش شده می باشد با توسعه مفهوم توسعه پایدار به کارت امتیازی متوازن و ایجاد تغییراتی در چارچوب کارت امتیازی متوازن، کاربردی جدید از این ابزار با عنوان کارت امتیازی متوازن پایدار ارائه گردد. سازمان جهانی چارچوب هایی را مربوط به شاخص های توسعه پایدار در صنعت معدن ارائه داده که حدود 120 شاخص در جهت ارزیابی توسعه پایدار در این صنعت معرفی شده می باشد. با در نظر داشتن اینکه ارائه همه این شاخصها میسر نبوده، شاخصهایی که جامع تر و بیانگر هدف ما بوده انتخاب گردیده می باشد. شاخصهای توسعه پایدار صنعت معدن در سه بعد اجتماعی، محیط زیست و اقتصادی تعریف شده که نمونه ای از شاخصهای فوق عبارتند از: شاخصهای مربوط به عملکرد کارکنان، استخدام، آموزش، ارتباط میان مدیر و کارگر(بعد اجتماعی)، چگونگی تامین مواد اولیه و تاثیرات محیط زیست (بعد محیط زیست)، عملکرد اقتصادی و سهم بازار(بعد اقتصادی) و … در این پژوهش کوشش شده که در چارچوب جدید، کارت امتیازی متوازن ابزاری در جهت در نظر گرفتن ابعاد پایداری در تصمیم گیری های کلان سازمان، تدوین و ارزیابی استراتژی های سازمان و زنجیره تامین باشد. به همین دلیل این چارچوب جدید را کارت امتیازی متوازن پایدار نام نهادند. پس از شکل گیری کارت امتیازی متوازن پایدار، به بومی سازی کارت امتیازی برای صنعت معدن با بهره گیری از شاخصهای معتبر پایدار اقدام گردید؛ و کوشش گردید وجوه مختلف کارت امتیازی متوازن پایدار با نیازهای صنعت معدن منطبق باشد و در مرحله نهایی به یکپارچه سازی چارچوب جدید با شاخصهای پایداری در صنعت معدن پرداخته گردید و کلیه شاخصهای پایداری در وجوه مختلف کارت امتیازی متوازن پایدار جایگذاری گردید. برای جایگزاری این شاخصها از معیارهای روبرو بهره گیری گردید: 1- اندازه مشهود بودن شاخص در عملکرد سازمان (هر چه این اندازه بیشتر باشد، شاخص در وجوه بالاتری جایگذاری میشود)، 2- اندازه کمیت پذیری شاخص (هر چه این اندازه بیشتر باشد، شاخص در وجوه بالاتری جایگذاری میشود)، 3- اندازه مستقیم بودن اثر شاخص بر عملکرد شرکت بر وجه پایداری (که هر چه اثر مستقیم تر باشد، شاخص به وجه پایداری نزدیکتر میگردد). تفاوت عمده ای که در چارچوب جدید نسبت به چارجوب قبلی دیده میشود این می باشد که در کارت امتیازی متوازن پایدار، وجه مالی تبدیل به وجه پایداری شده می باشد و هدف نهایی سازمان از ارزش بلند مدت سهامداران به ارزش پایدار ذینفعان آن سازمان انتقال پیدا کرده می باشد  .        (امیر سالار محمدی ، 1389)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 ” کاربرد روش ارزیابی متوازن در ارزیابی فناوری جهت تجاری سازی” که توسط آقای موسی زمان زاده دربان و خانم سمانه علیپور در مهر ماه 89 ارائه گردیده می باشد. در این مقاله نشان داده شده می باشد که چگونه میتوان از مدل کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی انتقال یک فناوری جهت تجاری سازی یک محصول جدید بهره گیری نمود. در ارزیابی فناوری جهت تجاری سازی، تاکید بیشتر روی ارزش فناوری متمرکز می گردد. اما در اقدام متوجه میشویم، این ارزیابی، امکان موفقیت فناوری را به درستی ارزیابی نکرده می باشد. برای ارزیابی بهتر امکان پیاده سازی موفق فناوری که قرار می باشد انتقال یابد، بایستی علاوه بر ارزش اقتصادی فناوری و شرایط لازم برای موفقیت، فاکتورهای دیگری مانند ظرفیت بهینه تجاری سازی موفق کارگاه یا شرایط کافی موفقیت را نیز در نظر گرفت. از این رو، در این مقاله، یک روش جدید مبتنی بر روش ارزیابی متوازن، جهت ارزیابی انتقال فناوری پیشنهاد گردید. در این روش انتقال تکنولوژی جدید از 4 منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد مورد ارزیابی قرار گرفت و اهداف تعریف شده درهرمنظر بصورت شاخصهایی قابل سنجش اظهار گردید. بدین ترتیب که روش فعلی امکان سنجی پروژه ها شامل 4 گام : شناسایی،  پیش انتخاب (ارزیابی و امکان سنجی مقدماتی)، تجزیه و تحلیل (واکاوی فنی، بازار، مالی)، ارزیابی و انتخاب میباشد. محدودیتهای موجود درتکینیک های امکان سنجی موجود عبارتند از: 1- توجه کمی به اهداف و استراتژی های بنگاه مورد نظر،2- توجه کمی به ساختار سازمانی بنگاه مورد نظر. تکنیک جدید امکان سنجی به کمک کارت امتیازی متوازن ارائه گردید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد