عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد، پس عملکرد سازمانی یک سازه کلی می باشد که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی تصریح دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران (2000) ارائه شده می باشد: « فرایند تبیین کیفیت تاثیر و کارایی اقدامات گذشته ». مطابق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می گردد 1: کارایی که توصیف کننده چگونگی بهره گیری سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات می باشد، یعنی ارتباط بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید برون دادهای معین. 2: اثربخشی که توصیف کننده درجه نیل به اهداف سازمانی می باشد ( رحیمی، 1385، ص30 ).

صاحبنظران و محققین عقیده دارند که عملکرد موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی می باشد و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد مشکل می باشد (Feurer, 1995, p. 7).

در دنیای رقابتی، امروزه سازمانها در هر محیطی که فعالیت نمایند، دائماً نیازمند بهبود عملکرد بوده و بایستی تمام کوشش خود را جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کارگیرند. مدیریت عملکرد سازمانی فرایندی استراتژیک و جامع می باشد که موفقیت پایدار سازمان را از طریق بهبود عملکرد فراهم می نماید. این مفهوم که امروزه جایگزین ارزیابی عملکرد شده می باشد ضمن داشتن بار مثبت نسبت به مفهوم ارزیابی که اغلب با واکنش منفی مدیران بویژه در جامعه ی ما و سازمانهای ما روبروست، نشان دهنده ی اهمیت پرداختن به عملکرد سازمان از سوی مدیریت به عنوان یک وظیفه اساسی می باشد. دستیابی به عملکرد برتر و کسب نتایج عالی نیز بدون داشتن برنامه ای که در قالب یک نظام منسجم و یکپارچه تدوین شده و به اجرا در بیاید، بسیار دشوار خواهد بود ( داریانی و دیگران، 1386، ص3 ).

مقصود از عملکرد سازمانی، شیوه ای می باشد که سازمان بتواند کار ها یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد ( استونر[1]، 1386، ص10 ).

2-7) ابعاد ارزیابی عملکرد

ارزیابی بایستی از کوچکترین جزء تأثیرگذار در عملکرد یک سازمان شروع شده و با طی کردن سلسله مراتب سازمانی و بهره گیری از اطلاعات ارزیابی جزء به ارزیابی کل سازمان پرداخت. انجام ارزیابی در چهار سطح ضروری می باشد:

1- ارزیابی عملکرد کارکنان : این نوع ارزیابی، ارزیابی کوچکترین واحد یک سازمان می باشد. در ادبیات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیریت در این حوزه مدل های بسیاری برای ارزیابی عملکرد کارکنان ارائه شده می باشد. هر کدام از این الگوهای ارائه شده در این حوزه با تکیه بر شاخص هایی که برای ارزیابی معرفی کرده اند به ارائه شیوه ای برای سنجش عملکرد کارکنان به اقدام می پردازند.

2- ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان: از آنجا که یک سازمان متشکل از زیرمجموعه ها (بخش هایی) مختلف می باشد که مجموع  این بخش ها سازمان را  تشکیل می دهند، لذا برای  ارزیابی عملکرد سازمان، ارزیابی  عملکرد این زیرمجموعه ها بر مبنای شاخص ها و معیار های ارزیابی آن ها، ضروری می باشد. در این نوع ارزیابی، آغاز هدف و مأموریت های  یک بخش در راستای اهداف و مأموریت های سازمان مشخص شده و سپس شاخص های ارزیابی آن ها تعریف شده و به محاسبه شاخص ها و سپس ارزیابی نتایج شاخص ها اقدام می گردد.

3- ارزیابی عملکرد مدیر: باتوجه به اینکه تأثیر مدیر به عنوان یکی از عوامل مهم راهبری و هدایت سازمان غیر قابل اغماض می باشد، از ارزیابی عملکرد مدیر برای آگاهی از اندازه موفّقیت در انجام تأثیر راهبری خود برای دستیابی به نتایج صحیح ارزیابی عملکرد سازمان ضروری می باشد.

[1] Stoner

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد