ERP [1]برنامه ریزی منابع سازمان :

در واقع نوع جدیدی از سیستم های اطلاعاتی هستند که مشخصه برجسته آنها یکپارچه سازی تمامی فرآیندهای عملیاتی در حوزه های کارکردی سازمان از طریق بانک اطلاعاتی متمرکز می باشد  (الوانچی 1380 ص 36) .

 [2]CSFعامل کلیدی موفقیت :

تعداد محدودی از حوزه ها که اگر نتایج این حوزه ها رضایت بخش باشد می توان از عملکرد رقابتی موفق سازمان اطمینان پیدا نمود این عوامل در سازمان ها عامل های کلیدی و مهمی هستند که برای دست یافتن به اهداف کسب و کار بر آن ها تمرکز می گردد . حوزه هایی که در آن ها کارها بایستی انجام گیرند تا کارکرد سیستم اطلاعاتی موفق بود و اهداف مشخص دست پیدا نمود (علیزاده 1383 ص 19) .

BSC [3]کارت امتیازی متوازن :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روشی می باشد که در آن استراتژی سازمان به شاخص های قابل اندازه گیری ترجمه و کنترل شده که منجر به پژوهش استراتژی ها می گردد . این مدل در سال 1992 و توسط رابرت کاپلان و دیوید نورتون به عنوان سیستمی برای مدیریت بر سیاست ها و استراتژی های سازمان ارائه گردید و جدیدترین روش و سیستم موجود برای ارزیابی عملکرد سازمان می باشد. (ابن رسول ، طرهانی ، لطفی ،2007) .

[4]ANP فرآیند تحلیل شبکه :

روش ANP روشی می باشد که توسط توماس الساعتی در سال 1996 ابداع گردید. در واقع بهبودی از AHP (تحلیل سلسله مراتبی) می باشد. در روش AHP وابستگی ها بایستی به صورت خطی ،از بالا به پایین و یا بلعکس می باشد. ساختار سلسله مراتبی مسائل ساده را از روی مصلحت حل می کند اما در سیستم پیچیده محدود می گردد.

حال چنان چه وابستگی دو طرفه ، یعنی وزن معیارها به گزینه ها و وزن گزینه نیز به معیارها وابسته باشد مساله از حالت سلسله مراتبی خارج شده و تشکیل یک شبکه یا سیستم غیر خطی یا سیستم بازخورد را می دهد. که در این صورت برای محاسبه وزن عناصر بایستی از تئوری شبکه ها بهره گیری نمود.

1-8 روش پژوهش

با در نظر داشتن شناسایی شاخص های کلیدی از 4 منظر  BSC   پژوهش حاضر از حیث روش پیمایشی می باشد و با در نظر داشتن کاربرد آن در استقرار ERP  از حیث هدف کاربردی می باشد.

1-9 قلمرو پژوهش

الف) قلمرو مکانی: مطالعه موردی شرکت هواپیمایی هما

ب) قلمرو زمانی: بهره گیری از اطلاعات سال 1390  تا کنون همچنین برآورد می گردد پژوهش حاضر تا  تیر ماه سال 1393 ادامه یابد .

ج) قلمرو موضوعی : مطالعه عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های یکپارچه مدیریت با رویکرد BSC

1-10 متغیرهای پژوهش

متغیر[5] کمیتی می باشد که در دامنه معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نظاره به نظاره دیگر ، مقدارهای مختلفی را به خود بگیرد ،پس چیزی می باشد که تغییر می پذیرد و پژوهشگر آن ها را بنا به هدف پژوهش خود کنترل ، دستکاری یا نظاره می کند. در بعضی مواقع ، متغیر ، نمادی می باشد که اعداد یا ارزش های به آن منتصب میشود. (خاکی،1391، 57) پس دریک پژوهش برای پاسخ دادن به سوالات پژوهش و یا آزمون فرضیه ها, تشخیص متغیرها امری ضروری تلقی می گردد.

الف) متغیر مستقل [6] : متغیر مستقل یک ویژگی می باشد که توسط پژوهشگر در مقدار آن دخالت یا دستکاری می گردد تا تاثیرش بر روی متغیر وابسته نظاره گردد. ایجاد تغییر در یک متغیر مستقل باعث تغییر در متغیر وابسته می گردد. (خاکی ،1391، 57)

[1] Enterprise resource planning

[2] Critical success Factors

[3] Balanced score card

[4] Analytic Network Process

[5] Variable

[6]Independent

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه