ازآنجاییکه تصمیم گیری در مورد تخصیص بهینه منابع محدود مالی از مهمترین وظایف مدیریت سرمایه گذاری می‌باشد لذا  چنان چه با بهره گیری از ابزارها و یا مدل های مناسب بتوانیم متغیّرهای ضروری تصمیم گیری را با دقت بیشتری پیش بینی کنیم، منابع مالی به گونه ای مناسب‌تر هدایت می شوند و بازار در جهت کارایی حرکت خواهد نمود. یکی از مهمترین این ابزارها ریسک و اندازه گیری آن می باشد. در این پژوهش کوشش می کنیم تا با بهره گیری از رویکرد جدید ریسک نامطلوب ابزار مناسب تری را در اختیار مدیریت سرمایه گذاری جهت تصمیم گیری در مورد تخصیص بهینه منابع مالی قرار دهیم. از اینرو این پژوهش دارای اهداف فرعی زیر می باشد:

1-مطالعه مقایسه ای ارتباط‌ی بتای نامطلوب استرادا و میانگین بازده نسبت به ارتباط ی  بتای سنتی و میانگین بازده

2- مطالعه مقایسه ای ارتباط‌ی نیمه واریانس استرادا و میانگین بازده نسبت به ارتباط ی واریانس و میانگین بازده

3- مطالعه مقایسه ای  ارتباط ی گاما‌ی نامطلوب استرادا و میانگین بازده نسبت به ارتباط ی بتای نامطلوب استرادا و میانگین بازده .

 

 

فرضیه ها و  سوال های پژوهش:

جهت کمی کردن و اندازه گیری ریسک تا کنون معیارها ی گوناگونی از قبیل دامنه تغییرات، دامنه میان چارکی، واریانس، انحرا ف معیار، انحراف مطلق از میانگین و نیمه واریانس ارائه شده می باشد . یکی از را یج ترین این معیارها، وار یانس و بتا ی محاسبه شده براساس آن می باشد. جهت محاسبه انحر اف معیار، پس از محاسبه میانگین داده ها، انحراف داده ها از میانگین محاسبه شده و میانگین مجموع مجذورات این انحرافات به عنوان معیار ریسک ارا ئه می گردد اما همان گونه که به آن تصریح گردید نمی توان هرگونه انحراف ازمیانگین را ر یسک محسوب نمود . بر ای رفع این نقیصه می توان از نیمه واریانس و بتا ی محاسبه شده بر اساس آن به عنوان یکی از معیارهای ریسک نامطلوب بهره گیری نمود.

پس سوال‌‌ها و فرضیات پژوهش در راستای ارائه روش علمی و مناسب تر برای سنجش ریسک در بازار سرمایه و قراردادن آن در اختیار سرمایه گذاران جهت بهینه‌کردن تصمیمات سرمایه‌گذاری تدوین گردیده می باشد.

فرضیه اول: ارتباط‌ی بتای نامطلوب استرادا و میانگین بازده از همبستگی بیشتری  نسبت به ارتباط ی بتای سنتی و میانگین بازده برخوردار می باشد.

فرضیه دوم: ارتباط ی نیمه واریانس استرادا و میانگین بازده از همبستگی بالاتری  نسبت به ارتباط ی واریانس و میانگین بازده برخوردار می باشد.

فرضیه سوم: ارتباط ی گاما‌ی نامطلوب استرادا و میانگین بازده از همبستگی بالاتری  نسبت به ارتباط ی بتای نامطلوب استرادا و میانگین بازده برخوردار می باشد.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از مهمترین مسئولیت‌های مدیریت سرمایه گذاری ، تخصیص بهینه منابع محدود مالی می باشد زیرا نتیجه نهایی همه ی کوشش های مدیریت سرمایه گذاری در این مرحله نمود پیدا می کند. سرمایه گذاران در هر قالبی همیشه به دنبال این هستند که منابع مالی محدودِ  خود را با رعایت اصول مدیریت سرمایه گذاری، به صورت بهینه به گزینه های مختلف سرمایه گذاری اختصاص دهند. در بازاری که منابع مالی محدود به صورت مناسب به گزینه های سرمایه گذاری تخصیص می یابد، ساز وکارهای بازار هم به سمت کارایی حرکت می کند. متأسفانه یکی از معضلات عمده ای که بازار سرمایه ی اکثر کشورهای دارای اقتصاد نوظهور با آن مواجه هستند، مناسب نبودن تخصیص منابع مالی می باشد. در حال حاضر بازار سرمایه ایران هم دارای چنین وضعیتی می باشد. رفع چنین مشکلی، مستلزم شناخت فرصت های مناسب سرمایه گذاری با بهره گیری از ابزارهایی با دقت بیشتر برای پیش‌بینی متغیّرهای ضروری تصمیم گیری می باشد.

1-3-  کاربرد نتایج پژوهش:

اکثر اوقات عدم موفقیت سرمایه گذاران در بازارسرمایه، معلول ناتوانی آن ها در انجام پیش بینی های مناسب از متغیّرهای مربوطه می باشد. پس چنان چه با بهره گیری از ابزارها و یا مدل های مناسب بتوانیم متغیّرهای ضروری تصمیم گیری را با دقت بیشتری پیش بینی کنیم، منابع مالی به گونه ای مناسب‌تر هدایت می شوند و بازار در جهت کارایی حرکت خواهد نمود. ابزارهای اندازه گیری ریسک که تا به حال مورد بهره گیری‌ی سرمایه گذاران بوده‌می باشد، با در نظر داشتن محدودیت‌هایی که هم از نظر تئوریکی و هم از نظر عملی دارند، نتوانسته‌اند ریسک را آنچنان که در دنیای واقعی هست، مورد سنجش قرار دهند. بدین معنی که در بعضی موارد بیشتر و در بعضی دیگر کمتر از آن چه هست اندازه گیری کرده اند. نتایج این پژوهش می‌تواند معیار دقیق و مناسب‌تری را برای اندازه‌گیری ریسک ارائه دهد تا بتوان ریسک را همان گونه که هست مورد مطالعه قرار دهیم.از این رو سه گروه می توانند از نتایج پژوهش حاضر بهره مند شوند:

الف) با در نظر داشتن اینکه پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط ریسک نامطلوب و بازده سهام پرداخته می باشد، سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت بورس اوراق بهادار تهران می توانند یافته های پژوهش حاضر را در جهت بهبود ارزیابی ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس و همچنین طرفداری از حقوق صاحبان سهام و افزایش کارایی بازار و رتبه بندی شرکت ها به کار گیرند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد