هدف اصلی پژوهش حاضر به قرار زیر می باشد :

  • هدف اصلی پژوهش سنجش ارتباط بین RM و CLV در عرصه بانکداری می باشد.

و اما از اهداف فرعی پژوهش زیر می توان به موارد زیر تصریح نمود:

الف. سنجش ارتباط بین  RM و اندازه بهره گیری از خدمات بانک.

ب. سنجش ارتباط بین  RM و وفاداری مشتری در بانک.

ج. سنجش ارتباط بین  RM و تبلیغات شفاهی در بانک.

د. سنجش ارتباط بین RM و تمایل به مراجعه در بانک.

 

1-5. فرضیه های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه اصلی پژوهش بصورت زیر اظهار می گردد:

  • بین بازاریابی ارتباط‌مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری ارتباط هست.

همچنین فرضیه های فرعی پژوهش بصورت زیر تدوین شدند:

  1. بین RM و اندازه بهره گیری از خدمات مشتریان ارتباط معنادار هست.
  2. بین RM و وفاداری مشتری ارتباط معنادار هست.
  3. بین RM و تبلیغات شفاهی (تبلیغات دهان به دهان) مشتریان ارتباط معنادار هست.
  4. بین RM و تمایل به مراجعه مجدد مشتریان ارتباط معنادار هست.

بر این اساس می توان در نمودار 1 مدل مفهومی پژوهش را نظاره نمود که در آن مؤلفه های بازاریابی ارتباط‌مند بر اساس پژوهش دبوسی و واه[1] (2005) و مؤلفه های ارزش چرخه عمر مشتری از تحقیقات  واو و لی (2011) اقتباس شده اند.

[1] Wah

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه