مهندسی مجدّد : مهندسی مجدّد شامل فرآیند برنامه ریزی مجدّد و جامع، طراحی مجدّد و موازی و پیاده سازی فرآیندهای اداری ،ساختار سازمانی و سیستم اطلاعاتی پشتیبانی کننده به صورت مستقیم و غیرمستقیم می باشد و در روبرو شدن با نیروهای برون سازمانی انجام می گردد. (,2012,p93 Goksoy & Ozsoy)

ساختارسازمانی: راه یا شیوه ای می باشد که به وسیله ی آن ، فعّالیت های سازمان تقسیم، سازماندهی و متناسب می گردد.(صادقی و دیگران ،1392:ص2)

رسمیت: به اندازه یا حدی که مشاغل سازمانی استاندارد شده اند تصریح دارد.( آقائی و دیگران ،1390: ص114)

پیچیدگی: پیچیدگی،تعداد کارها یا سیستم های فرعی می باشد که در درون یک سازمان هست و یا انجام می گردد.( همان منبع: ص114)

تمرکز: تمرکز به اندازه انعطاف در تصمیم گیری و ارزیابی فعّالیت ها به صورت متمرکز و به درجه متمرکز بودن تصمیمات در یک نقطه از سازمان تصریح دارد.( همان منبع: ص115)

فناوری اطلاعات: فناوری اطلاعات به ابزار و روش هایی اطلاق می شودکه به نحوی اطلاعات را در شکل های مختلف(صدا،تصویر،متن)جمع آوری،ذخیره،بازیابی،پردازش و توزیع می کنند. (ایران نژاد و دیگران ،1392: ص26)

1-9 قلمرو پژوهش

1-9-1 قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی پژوهش ،مهندسی مجدّد می باشد که در حوزه مدیریت دولتی و از شاخه بهبود می باشد.

1-9-2 قلمرو مکانی : شرکت های گاز 16 شهرستان استان گیلان می باشد.

1-9-3 قلمرو زمانی : این پژوهش در بازه زمانی آبان تا اواخر دی 92 صورت گرفته می باشد.

اختصار فصل:

دراین فصل به کلیات پژوهش پرداخته شده می باشد، ازجمله مطالب اظهار شده عبارتند از: موضوع پژوهش، علت های انتخاب موضوع،اهمیّت و ضرورت آن ، اظهار موضوع، اهداف پژوهش، سؤالات پژوهش، فرضیه های پژوهش، متغیرهای پژوهش، قلمرو پژوهش، روش پژوهش و تعاریف عملیاتی واژه ها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سازماندهی پژوهش :

این پژوهش در پنج فصل به تبیین زیر تنظیم شده می باشد:

فصل اول: در این فصل  پرداختن به تبیین موضوع پژوهش، اهمیت ، ضرورت،اهداف،سؤالات، فرضیه ها و متغیرهای پژوهش مدنظر قرار گرفته می باشد.

فصل دوم: در این فصل به ادبیات، مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته شده می باشد.

فصل سوم: در این فصل به روش پژوهش، جامعه آماری و حجم نمونه مورد پژوهش، معرفی شرکت بهره برداری، معرفی ابزار جمع آوری اطّلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه پرداخته شده می باشد.

فصل چهارم: در این فصل، اطّلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.

فصل پنجم: در آخرین فصل از فصول پنجگانه این پژوهش، پس از اظهار نتایج حاصله  و ارائه پیشنهاداتی بر اساس آن ها،محدودیت های پژوهش یاد شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه