ارزیابی عملکرد مساله همیشگی مورد نظر مدیران در اداره سازمان می باشد .بکارگیری روش های مناسب که عملکرد واقعی سازمان و افراد سازمانی نشان می دهد همواره چالشی بوده می باشد که مدیران در گیر آن هستند.توسعه ی روش های متنوعی از ارزشیابی عملکرد و نیاز مدیران به ارزیابی در ابعاد و سطوح مختلف سازمانی موجب توسعه روش های کمی و کیفی متنوعی با نقاط ضعف و قوت خاص خود برای ارزیابی عملکرد شده می باشد. این امر باعث ناتوانی در بهره گیری از یک روش جامع برای ارزیابی در سازمان شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با خود ارزیابی بر اساس مدل EFQM که یک فرایند کلیدی برای بهبود انجام امور می باشد می توان به تشخیص نقاط قوت و فرصت های بهبود دست پیدا نمود که این خود می تواند که فعالیتهای الگوبرداری را بر روی حوزه های متمرکزسازد که بیشترین منافع را برای سازمان به همراه دارد و سرانجام با مداخله کردن در حوزه های بهبود و پیگیری تغییرات لازم  می توان در مسیر تعالی گام نهاد .بر اساس فرضیات این پژوهش پیشنهادهایی به تبیین ذیل اظهار می گردد:

نتایج این پژوهش نشان داد که درصنعت بیمه  معیار نتایج  کارکنان بیش از سایر معیار ها نیاز به بهبود دارد لذا پیشنهاد می گردد که:

1- مسئولان و دست اندرکاران توجه و عنایت لازم را در این زمینه مبذول دارند.لذا پیشنهاد می گردد که معیارهای حوزه توانمند ساز ها در مدل EFQM برای بهبود معیارهای حوزه نتایج مورد توجه قرار گیرد زیرا عامل توانمند سازها با برخورداری از نیمی از مجموع امتیاز عملکرد سازمانی در حکم پیش نیاز کسب نتایج به شمار می آید که شایسته توجه بیشتر می باشد و در تمام معیار های توانمندسازها تدوین رویکرد یکپارچه و جاری سازی آنها و همچنین ارزیابی و بازنگری منظم آنها مد نظر می باشد و در واقع موجب بهبود مستمر خواهد گردید

2- با در نظر داشتن اینکه بیمه ایران در مقایسه با بیمه پاسارگاد از امتیاز تعالی بیشتری برخرودار می باشد  پیشنهاد می گردد که این بیمه به عنوان الگوی سایر بیمه ها قرارگیرد و بیمه های دیگر با ایجاد تعامل بیشتر با سایر بیمه ها زمینه بهبود تعالی خود را فراهم سازند همچنین با در نظر داشتن امتیاز کمتر بیمه پاسارگاد به این بیمه  پیشنهاد می گردد که مدیران این بیمه راهکارهایی را برای  بهبود تعالی بیمه خود اتخاذ کنند.

3-به بیمه مرکزی کشور پیشنهاد می گردد با بهره گیری از مدل تعالی سازمانیEFQM ،سایر بیمه های موجود را مورد ارزیابی قرارداده و جوایزی همچون” تقدیرنامه”،”تندیس های بلورین” را برای بیمه های برتر در نظر گیرند.زیرا احتمالا با این کار امکان رقابت این سازمان ها با یکدیگر کیفیت خدمات فراهم خواهد گردید..

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد