برای گردآوری اطلاعات و شواهد در تحقیقات، روشهایی مانند مصاحبه، پرسشنامه، مطالعه اسناد، تجزیه و تحلیل، اجرای مجدد و نظاره عینی هست. به هر حال در این پژوهش از روش های زیر بهره گیری خواهد گردید:

      10-1  جامعه آماری

جامعه آماری در این پژوهش شامل 15نفر ازکارشناسان و خبرگان ارشدقسمت صادرات وامور بین هستندکه مرتبط با این قضیه بوده و اشراف کامل را براین قضیه داشته اند.

 

11-1واژگان کلیدی

استرتژی : یک برنامه جامع برای اقدام می باشد که جهت گیری سازمان را مشخص می ‌کند و رهنودهایی برای تخصیص منابع در مسیر کسب هدفهای بلند مدت سازمانی ارائه میدهد.( غفاریان و همکاران،1383)

مدیریت استرتژیک: فرایندی می باشد که کلیه برنامه ها و اقدامات سازمان را با توجه سیستماتیک و از کل به جزء یکپارچه نموده و علاوه بر در نظر داشتن عوامل داخلی سازمان، بر شناخت، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری مقتضی پیرامون تغییرات عوامل محیطی و نحوه تطابق سازمان با آنها نیز تاکید ویژه دارد. در واقع هدف مدیریت استراتژیک کسب مزیت رقابتی برای سازمان می باشد.( غفاریان و همکاران،1383)

کارت امتیازی متوازن : تلفیقی می باشد از معیارهای عملکرد که شاخصهای عملکرد جاری، گذشته و نیز آتی را شامل میشود و معیارهای غیر مالی را در کنار معیارهای مالی قرار میدهد. در دهه 1990 کاپلان و نورتون درصدد رفع نارسایی ها و نواقص روشهای سنتی ارزیابی عملکرد برآمده و در نهایت روش جدیدی در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد معرفی کردند.(کاپلان و نورتون، 1384)

هوشین کانری: هوشین کانری را می توان تمام فعالیتهای سازمانی برای اجرای سیستماتیک و روشهایی برای دستیابی به هدفهای بلند مدت و میان مدت و نیز هدفهای سالانه موسسه تعریف نمود. هوشین کانری در اغلب موارد برای هدفهای سالانه بکار گرفته میشود.( آکائوچی، 1376: 65)

عوامل اصلی موفقیت[1]:     فرایندهایی   هستند که به منظورتحقق هدفهای استراتژیک پیش روی شرکت قرار می­گیرند. در واقع هدفهایی هستند که در یک مقطع زمانی مشخص پیش بینی می­شوند. دستیابی به آنها از راه بهبود یا مهندسی مجدد فرایندها بیشترین اثر را در پیشبرد یک یا چند هدف استراتژیک دارد.

شاخصهای کلیدی عملکرد[2]:معیارهای اندازه گیری مالی و غیرمالی هستند که به مقصود تعیین کیفیت اهداف و انعکاس عملکرد استراتژیک یک سازمان بکار برده می­شوند.این شاخصها به مقصود ارزیابی موفقیت کنونی شرکت و تعیین راهکارهای مناسب برای هوشمند کردن کسب و کار بهره گیری می­شوند.

[1] (CSF) Critical Success Factors

[2] (KPI) key performance indicators

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد