ارزیابی بایستی از کوچکترین جزء تأثیرگذار در عملکرد یک سازمان شروع شده و با طی کردن سلسله مراتب سازمانی و بهره گیری از اطلاعات ارزیابی جزء به ارزیابی کل سازمان پرداخت. انجام ارزیابی در چهار سطح ضروری می باشد:

1- ارزیابی عملکرد کارکنان : این نوع ارزیابی، ارزیابی کوچکترین واحد یک سازمان می باشد. در ادبیات

مدیریت در این حوزه مدل های بسیاری برای ارزیابی عملکرد کارکنان ارائه شده می باشد. هر کدام از این الگوهای ارائه شده در این حوزه با تکیه بر شاخص هایی که برای ارزیابی معرفی کرده اند به ارائه شیوه ای برای سنجش عملکرد کارکنان به اقدام می پردازند.

2- ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان: از آنجا که یک سازمان متشکل از زیرمجموعه ها (بخش هایی) مختلف می باشد که مجموع  این بخش ها سازمان را  تشکیل می دهند، لذا برای  ارزیابی عملکرد سازمان، ارزیابی  عملکرد این زیرمجموعه ها بر مبنای شاخص ها و معیار های ارزیابی آن ها، ضروری می باشد. در این نوع ارزیابی، آغاز هدف و مأموریت های  یک بخش در راستای اهداف و مأموریت های سازمان مشخص شده و سپس شاخص های ارزیابی آن ها تعریف شده و به محاسبه شاخص ها و سپس ارزیابی نتایج شاخص ها اقدام می گردد.

3- ارزیابی عملکرد مدیر: باتوجه به اینکه تأثیر مدیر به عنوان یکی از عوامل مهم راهبری و هدایت سازمان غیر قابل اغماض می باشد، از ارزیابی عملکرد مدیر برای آگاهی از اندازه موفّقیت در انجام تأثیر راهبری خود برای دستیابی به نتایج صحیح ارزیابی عملکرد سازمان ضروری می باشد.

4- ارزیابی عملکرد سازمان: سازمان  به عنوان مجموعه متناسب و هدف دار از اجزاء که برای دستیابی به هدف یا اهداف با هم پیوند خورده و تشکیل یک سازمان را داده اند. امروزه سازمان یکی از مهم ترین نیازهایی می باشد که به ضرورت وجود آن تأکید شده می باشد. همچنین به دلیل تأثیر مؤثر سازمان ها و لذا ضرورت در نظر داشتن عملکرد اثرات عملکردآنها، ارزیابی عملکرد یک سازمان در حوزه فعالیت آن امری حیاتی می باشد. لذا برای اطمینان از اندازه موفقیت سازمان ها بایستی به ارزیابی اندازه تناسب، تطابق و کارایی عملکرد این اجزاء بر مبنای شاخص ها و معیارهای صحیح، در جهت اهداف سازمانی اقدام نموده، بر همین اساس برای ارزیابی یک سازمان، بهره گیری از نتایج ارزیابی کارکنان وبخش های مختلف یک سازمان ضروری می باشد ( سبحان اللهی، 1378، ص17 ).

2-8) انواع ارزیابی عملکرد

با در نظر داشتن اهمّیت عوامل انسانی، سرمایه، محصول و مدیریت می توان روش های ارزیابی به صورت زیر دسته بندی نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- ارزیابی مالی: این ارزیابی توسط نسبت های مالی و یا گزارشات و روشهایی نظیر سود وزیان، ترازنامه، بودجه بندی، تطابق بودجه، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و غیره انجام می شود.

2- ارزیابی منابع انسانی: این ارزیابی توسط روشهایی نظیر کارسنجی، انتخاب اجباری، قیاسی، ثبت وقایع حساس، مقایسه زوجی وغیره انجام می شود.

3- ارزیابی فرآیند های تولید:

ارزیابی فرآیند های تولید با روش های زیر انجام می شود:

* روشهای آدام اسمیت

* کارسنجی تیلور

* کنترل کیفیت آماری

* مدلهای برنامه ریزی کنترل تولید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد