این ساختارها متناسب با شرکت ها و سازمان هایی می باشد که دارای محصولات متنوع و بازارهای مستقلی هستند.در این سازمان ها، مؤسسه مرکزی با گروه ها یا مراکز کوچک پایین دستی پیمان هایی می سازند تا بدین وسیله با دانش،مهارت ها و منابع محوری خود از این مراکز کوچک طرفداری کرده و هریک از این مراکز در بازارهای خود  نوآوری و کارآفرینی داشته باشند و ممکن می باشد این مراکز کوچک نیز به نوبه خود ضمن دستیابی به شایستگی محوری ، پاره ای از امور را به دیگران واگذار کنند. این سازمان ها با  توجّه به قابلیت های محوری خود اگر در بازار با فرصت هایی روبرو گردند برای بهره برداری از آن ها شرکت جدیدی تأسیس و بخشی از سهام آن را مالک  می شوند. پس سازمان های ستاره ای شکل، بهترین عملکرد و اثربخشی را با بهره گیری از راهبرد تأمین منابع از خارج سازمان می توانند داشته باشند. البته مرکزیت این سازمان ها دارای شایستگی های محوری  بوده و گره ها یا مراکز کوچک تر کسب و کارهای موقتی در بازارهای مختلف هستند.(همان منبع:ص12)

ی- ساختار سازمانی شبدری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این ساختار سه گروه از افراد شبیه برگ های سه وجهی شبدر به کار گرفته  می شوند. بخشی از افراد، متخصصان تمام وقت،بعضی شامل نیروهای موقت داخلی و گروهی دیگر مقاطعه کاران خارج از سازمان جهت انجام فعّالیت های برون سپاری شده توسط سازمان می باشند. نقطه قوت این ساختار، کاهش هزینه های سربار اداری و بهره گیری از متخصصان در نواحی گوناگون و نقطه ضعف آن، کاهش وفاداری اعضاء و نبود فرهنگ منسجم در سازمان می باشد.(همان منبع:ص13)

ک- ساختار سازمانی مجازی

ساختار سازمانی مجازی از مجموعه ای از شرکت ها به وجود می آید که برای بهره جستن از فرصت ها یا کسب مزیت های رقابتی دست در دست هم می گذارند و  پس از تأمین هدف مورد نظر از هم جدا می شوند.سازمان های مجازی عملیات خود را فراتر از زمان، مکان ، فرهنگ و مغزهای سازمان انجام می دهند. وفق پذیری بیشتر،کوتاه تر شدن زمان پاسخگویی،تخصصی تر شدن وظیفه، گردآوردن بهترین تخصص ها اتکای سازمان ها به یکدیگر، ایجاد توان بالا و بهره گیری از فرصت های محیطی از مزایای این ساختار و افزایش مناقشات، کاهش وفاداری و احتمال خطرپذیری از معایب آن می باشد.(همان منبع:ص13)

2-18 فرق ساختار و نمودار سازمانی

بین ساختار سازمانی و نمودار سازمانی فرق قایل می شوند.ساختار سازمانی که مفهوم کلی تری می باشد ، با نمودار سازمانی نشان داده می گردد .در نمودار سازمانی ،روابط اختیار،کانال های ارتباط رسمی،گروه های کاری رسمی و خطوط رسمی پاسخگویی نمایان می باشد.پس می توان گفت که ساختار،آیینه تمام نمای قواعد، مقررات،رویه ها، استانداردها، جایگاه تصمیم گیری، نحوه ارتباطات،تفکیک تأثیر ها و مشاغل و تلفیق آن ها،و سلسله مراتب اختیارات می باشد. مفهوم نسبتا ساده و ملموس ساختار، به شکل نمودار سازمانی نمایان می گردد که یک نماد قابل رؤیت از کل فعّالیت ها ، شیوه های ارتباطی و فرآیندهای سازمانی می باشد. ساختار سازمان تحت تأثیر متغیر های محتوایی ، اهداف و استراتژی، محیط،تکنولوژی و اندازه سازمان قرار می گیرد.این متغیرها، کلیدی و محتوایی و معرف کل سازمان و جایگاه آن هستندکه بین سازمان و محیط قرار گرفته و از آن مشتق می شوند .و این متغیرها بر متغیرهای ساختاری اثر می گذارد،پیچیدگی،رسمیت و تمرکز نمونه هایی مهم از متغیرهای ساختاری می باشد.( آقائی و دیگران ،1390:ص114)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه