در این پایان نامه با در نظر داشتن موارد و فاکتورهایی که در ارزیابی عملکرد سیستم های ERP  تاکنون مورد بهره گیری قرار گرفته وانتظارات استانداردی که از این سیستم ها مورد نظر می باشد ، مدلی بر پایه ی روش BSC  ارایه می گردد .

کوشش خواهد گردید که کمتر به شاخص های حسابداری و کمی ای که در ارزیابی مالی این سیستم ها به کار می رود پرداخته گردد وجنبه هایی از عملکرد این سیستم ها که کمتر مورد برسی قرار گرفته و به نظر و یا احساس مدیران از کارکرد های سیستم بر می گردد پرداخته گردد . شکل زیر روابط داخلی بین معیار های اصلی روش BSC را نشان می دهد. فرض می گردد که تمامی معیارها بر هم تاثیر دارند

اما برای جامعیت ارزیابی صورت گرفته برای هر کدام از معیار های اصلی مدل زیر معیار هایی نیز تعریف میشود . این زیر معیار ها با در نظر داشتن ادبیات پژوهش بدست آمده و سپس توسط خبرگان سازمان مورد تایید نهایی قرار گرفته اند.

دیدگاه فرآیندهای داخلی

2-7-1-1 شفافیت اطلاعاتی و ساده سازی فرآیندها

هدف اولیه سیستم های ERP شفافیت اطلاعاتی و روان سازی جریان داده های مورد نیاز در سازمان‌ها به شکل یکپارچه می باشد.

کسب منافع بدست آمده از ERP تا حدود زیادی به استاندارد کردن علیه فرآیندها و یافتن و حذف فرآیندهای غیر ارزش زا بستگی دارد .

توسعه محصولات جدید :

سیستم ERP به کمک تسریع جریان اطلاعات سرعت عکس العمل سازمان ها به تغییر را بسیار بهبود می بخشند . یکی از مهمترین چالش های پیشه روی هر سازمان صرفه نظر از زمینه فعالیت ، رقابتی ماندن آن سازمان می باشد . بدین معنی که آن سازمان برای حفظ حیات خود ناچار می باشد همواره در فکر معرفی محصولات یا خدمات جدید بوده و مشتریان خود را حفظ کند ، سیستم های اطلاعاتی به سازمان ها در بهبود و تسریع فعالیت هایی که منجر به معرفی محصول جدید می شوند مانند مهندسی همزمان و هزینه توسعه محصولات جدید را کاهش داده و به چابکی سازمان ها می افزایند .

2-7-1-2 کاهش زمان سیکل

زمان سیکل زمانی می باشد که طول می کشد یک عملیات یا یک فرآیند به پایان برسد . هرچه این زمان کوتاه تر باشد هزینه تامین نیازهای عملیات یا فرآیند پایین تر خواهد آمد . سیستم های اطلاعاتی از طریق فراهم کردن داده های آنی و جلوگیری از بروکراسی مرسوم و نیز تسطیح ساختار سازمانی زمان عملیات ها را کاهش می دهند.

2-7-1-3 کاهش هزینه ها و ضایعات

هدف هر سازمانی حداقل کردن هزینه ها و ضایعات می باشد. سیستم های اطلاعاتی به کمک قابلیت‌های فراوان خود در جمع آوری و دسته بندی و پایش داده های فعالیت های سازمان به سادگی قادرند گلوگاه ها و یا نقاط ضعف را شناسایی کنند.

2-7-1-4 کارایی برنامه ریزی تولید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد