را تعیین میکنند. سپس مدیریت میانی درمورد مقررات و ضوابط فنی و تعیین شاخصهای لازم برای اجرای موفق استراتژیها با گروههای اجرایی مذاکرات لازم را انجام  میدهند. به این ترتیب گروه اجرایی توانایی تعیین برنامه زمان بندی شده عملیات را به دست می آورد. بعد از این مدیریت ارشد با فرایند بازنگری بر چگونگی پیشرفت کاری گروههای اجرایی و موفقیت سیستم برنامه ریزی آنها نظارت لازم را اعمال می ‌کند. (یوجی آکائو،1377: 6)

به گونه کلی مراحل استقرار و اجرای مدل هوشین کانری، شامل ده مرحله زیر میباشد: ( آکائو یوجی،1377: 36)

مرحله 1 – تعیین شعار اصلی، خط مشی های کیفی اجرایی و طرحهای توسعه

مرحله 2- تعیین استراتژیهای بلند مدت و میان مدت مدیریت

مرحله 3- جمع آوری و تحلیل اطلاعات

مرحله 4- طرح ریزی هدفها و روشها

مرحله 5- تعیین ضوابط کنترلی و تهیه فهرست موارد کنترل

مرحل6- استقرار خط مشی ها

مرحله 7- استقرار ضوابط کنترل

مرحله 8- اجزای خط مشی های تعیین شده (عملیات اجرایی)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مرحله 9- کنترل نتایج اجرا

مرحله 10- تهیه گزارش وضعیت اجرایی هوشین کانری در شرکت

هنگامیکه خط مشی های استراتژیک در سراسر سازمان اجرا شوند، زیر مجموعه ای از خط مشی ها در سطوح پایین اهداف تعریف میشود که با خط مشی های سطح کلان شرکت همسو هستند. اصول زیر بنایی هوشین کانری این می باشد که همه افراد بایستی در پیشبرد اهداف درگیر شوند. چنانچه همه افراد مشارکت کنند، آنگاه مجموعه سازمان یا شرکت جهش معنی داری در پیشبرد اهداف خواهد داشت(کوکران[1]،1999).  اجزای اصلی مدیریت هوشین کانری را میتوان در شکل 4-2- نظاره نمود.

[1] Cochran

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد