مادراین فصل پژوهش به مطالعه مدلهای انتخابی برای رتبه بندی شرکت های مورد نظر می پردازیم.پس از اینکه در فصول قبل داده های مورد نظر که همان نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام، کل دارایی بعنوان ورودی وEPS ، رشد فروش، سود خالص، نسبت جاری، نسبت آنی بعنوان خروجی از صورت وضعیت مالی یا صورت سود وزیان شرکت ها با انجام محسابات انجام شده بر روی ان ها برای هر شرکت و برای دو سال مالی منتهی به اسفندماه 88 و 89 بدست امد.

سپس دراین فصل از پژوهش ،با بهره گیری از دو مدل CCR ورودی محور و خروجی محور و BCC ورودی محور و خروجی محور،اطلاعات مورد نظر در نرم افزار DEA-SOLVER برای دو مدل فوق الذکر ،بصورت داده هایی در جداول اکسل وارد میشود.سپس نرم افزار به تحلیل داده ها و در نهایت به رتبه بندی شرکت ها برای هر سال مالی می پردازد.دراینصورت شرکتها به دو نوع کارا و ناکاراتقسیم می شوند.که بر اساس درجه کارایی شرکت ها میتوانبرای شرکت ها گرافی ترسیم نمود که رتبه بندی شرکتها بصورت راحت تر قابل دید،فهم وتفکیک باشد.

تجزیه تحلیل یافته:

4-3-1- CCR-INPUT سال 1388:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این بخش برای جلوگیری از تکرار نتایج و ازدحام،بصورت تصادفی از چند شرکت برای نمایش داده ها بهره گیری گردید که عبارتند از:

تراکتورسازی،نیرومحرکه،امین،لقمان،سخت آژند

 

شرکت تراکتورسازی:ناکارا با عدد کارایی 0.172193

برای رسیدن به کارایی بایستی:

کل دارایی به اندازه                                                 82.78 %                   کاهش

نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام به اندازه                    82.78 %                   کاهش

نسبت انی به اندازه                                                 585.06%                 افزایش

نسبت جاری به اندازه                                             999.90 %                     افزایش

 

شرکت نیرومحرکه: ناکارا به عدد ناکارایی 0.266741

برای رسیدن به کارایی بایستی:

سود خالص به اندازه                                                5.25 %                افزایش

کل دارایی به اندازه                                                 73.33%                 کاهش

نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام به اندازه                    73.33%                    کاهش

 

 

شرکت امین:ناکارا با عدد کارایی 0.604642

برای رسیدن به کارایی بایستی:

کل دارایی به اندازه                                                 39.54%            کاهش

نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام به اندازه                     39.54%          کاهش

نسبت انی به اندازه                                                  316.13%          افزایش

نسبت جاری به اندازه                                              307.28%           افزایش

شرکت لقمان: ناکارا با عدد کارایی  0.345617

برای رسیدن به کارایی بایستی:

کل دارایی به اندازه                                                 65.44%            کاهش

نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام به اندازه                     65.44%          کاهش

نسبت انی به اندازه                                                  413.07%          افزایش

نسبت جاری به اندازه                                              285.65%         افزایش

 

شرکت سخت آژند: کارا

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد