جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمد،1387و177)

صفت مشخصه صفتی می باشد که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری مشترک از سایر جوامع باشد(آذر ،مومنی،1378)

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت ها و نمایندگی های بیمه ایران و پاسارگاد در شهر رشت می باشد.

3-4- نمونه آماری

نمونه مجموعه عناصری می باشد که بخشی از جامعه را تشکیل می دهد.جمع آوری اطلاعات از بخشی از جامعه نمونه گیری نامیده می گردد.صرف نظر از اینکه بهره گیری از چه روش آمار استنباطی موردنظر می باشد. (حافظ نیا،179،1387)

برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران بهره گیری شده می باشد تعداد کل نمایندگی های بیمه ایران در شهر رشت176و تعداد نمایندگی های بیمه پارسان 40می باشد .

طبق جدول مورگان36نمایندگی پاسارگاد  به عنوان نمونه انتخاب گردید و یک شرکت مرکزی که جمعا 37 می گردد.به همین ترتیب  36نمایندگی از بیمه ایران و یک شرکت بیمه مرکزی ایران  نیز انتخاب گردید.

 

3-5- روش هاوابزارجمع آوری داده ها واطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش روش میدانی می باشد .روش میدانی به روش هایی اطلاق می گردد  که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل،اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری کنددر این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه  می باشد که یکی از روش های متداول در گردآوری اطلاعات میدانی  می باشد. (سکاران ،260،1386 )

ابزار سنجش و اندازه گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می تواند اطلاعات مورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل و مطالعه پدیده مورد مطالعه و نهایتا کشف حقیقت گردآوری نماید . این ابزارها تأثیر ظرف هایی را بازی میکنند که مظروف متناسب با خود را می توانند جای دهند. پس بایستی به گونه ای طراحی و سازمان داده شوند که بتوانند مظروف مورد نظر را که همان اطلاعات مربوط به اندازه گیری و سنجش متمورد نظر را که همان اطلاعات مربوط به اندازه گیری و سنجش متغیر های  مورد مطالعه می باشد به نحوه مطلوب جمع آوری نمایند.

در تعریف ابزار اندازه گیری  میتوان گفت:”ابزار اندازه گیری و مقیاسها وسایلی هستندکه محقق به کمک آنها قادر می باشد اطلاعات مورد نیاز پژوهش  خود را گردآوری ثبت نماید” (حافظ نیا،1381)

ابزارها و روش های جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به طریق زیر صورت گرفته می باشد:

1- برای تدوین ادبیات موضوع و مباحث نظری پژوهش ،جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مطالعه اسنادی اقدام گردید.به این شکل  که با مطالعه متون ،مقالات،کتب و منابع مربوط به عنوان پژوهش ،اطلاعات مورد نیاز با بهره گیری از روش فیش برداری  جمع آوری گردید

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از تکنیک پرسش نامه به مقصود سنجش اظهارات پاسخگویان بهره گیری گردید.همانگونه که در تعریف پرسش نامه آمده می باشد”پرسش نامه ابزاری می باشد که به صورت مجموعه سوالات مکتوب که حول متغیر های یک مسئله پژوهش تنظیم  شده و پاسخگو به شکل حضوری یا غیر حضوری ،مستقیم یا غیر مستقیم ان را تکمیل می نماید”(حافظ نیا ،147:1381 )

برای اجرای هر نوع مطالعه پژوهش، داده هایی جمع آوری می گردد و با بهره گیری از آن متغیرهای پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.برای جمع آوری داده ها، ابزارها و روش های متعددی وجود  دارد که هر یک از این ابزارها برای جمع آوری نوع معینی از داده ها مناسب می باشد. می بایستی با ابزارهایی، داده های لازم را از جامعه(نمونه) آماری جمع آوری نمود و با تحلیل و تبدیل آنها به اطلاعات، به مطالعه متغیرهای مورد نظر پرداخت.انتخاب ابزارها بایستی بگونه ای باشد که پژوهشگر بتواند از نحوۀ انتخاب ابزار خود دفاع کند و از این دستاورد ها پژوهش خود را معتبر سازد. (خاکی،1387، 159)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد