منابع فارسی:

1- اسدی-اصلانی،عباس-محمود، ارزیابی کارایی پژوهشی گروه های آموزشی با بهره گیری از مدل DEA، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی،1388،شماره3

2- آصفی-داودی،توران-علیرضا، طراحی یک سیستم مبتنی بر دانش برای تشخیص کانال توزیع انتخابی مشتریان به کمک DEA، دومین کنفرانس مد یریت اجرایی،1390

3- افشار-طلوعی-قلم سیاه،محمدعلی-عباس-لیلی،طراحی مدل ترکیبی کارت امتیاز متوازن و تحلیل پوششی،نظام سلامت،1388

4- امامی میبدی،علی،اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری،تهران:موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،چاپ اول،1379

5- امیری-رئیس صفری،هادی-مجتبی،مطالعه کارایی بانکهای تجاری در ایران و عوامل نهادی موثر بر آن،جستارهای اقتصادی،1385

6- بحیرایی-حامدی،علیرضا-رضا،مدلسازی و اندازه گیری کارایی بانکهای ایران:با رویکرد تحلیل پوششی داده ها،سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها،1391

7- توکلی مقدم-صادق اقدام نیک-رفعتی،رضا-محسن-محمدعلی،متدولوژی بکارگیری دوش تحلیل پوششی داده هاDEA در سازمانهای تحقیقاتی،نشریه دانشکده فنی،1383،شماره1

8- حمزه پور-محمدی،مهدی-روح اله، مطالعه کارایی شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان تهران با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)، فصلنامه مقاله های پژوهشی مدیریت نشر پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر،1391،شماره4

9- خاکی،غلامرضا،روش پژوهش با رویکردی به پایان نامه نویسی،چاپ ششم،نشر بازتاب،1389

10- خواجوی-سلیمی فرد-ربیعه،شکراله-علیرضا-مسعود،کاربرد تحلیل پوششی داد ه هاDEA در تعیین پرتفویی از کاراترین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،1384،شماره2

11- خواجوی-غیوری-غفاری،شکراله-علی-محمدجواد، تکنیک تحلیل پوششی داده ها مکملی برای تحلیل سنتی نسبتهای مالی،بررسیهای حسابداری و حسابرسی،1389،شماره60

12- دانشیان-پورجعفر-کافی-دهقان نژاد،بهروز-صادق-آذرنوش،پریناز،تحلیل پوششی داده ها و تحلیل های آماری،مجله ریاضیات کاربردی واحد لاهیجان،1386،شماره12

13- دشتی نژاد،معصومه،تحلیل کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با بهره گیری از DEA،فصلنامه مقاله های پژوهشی مدیریت نشر پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر،1391،شماره5

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد