متغیر[1] کمیتی می باشد که در دامنه معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نظاره به نظاره دیگر ، مقدارهای مختلفی را به خود بگیرد ،پس چیزی می باشد که تغییر می پذیرد و پژوهشگر آن ها را بنا به هدف پژوهش خود کنترل ، دستکاری یا نظاره می کند. در بعضی مواقع ، متغیر ، نمادی می باشد که اعداد یا ارزش های به آن منتصب میشود. (خاکی،1391، 57) پس دریک پژوهش برای پاسخ دادن به سوالات پژوهش و یا آزمون فرضیه ها, تشخیص متغیرها امری ضروری تلقی می گردد.

الف) متغیر مستقل [2] : متغیر مستقل یک ویژگی می باشد که توسط پژوهشگر در مقدار آن دخالت یا دستکاری می گردد تا تاثیرش بر روی متغیر وابسته نظاره گردد. ایجاد تغییر در یک متغیر مستقل باعث تغییر در متغیر وابسته می گردد. (خاکی ،1391، 57)

ب)متغیر وابسته [3] : متغیر وابسته، متغیری می باشد که هدف پژوهشگر تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری آن می باشد. که در قالب یک مساله پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل موثر بر آن ، می توان پاسخ ها یا راه حل هایی را برای مساله شناخت (بست ، 1371، 84) ، متغیر وابسته ، متغیری که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد (سرمد و دیگران 1385).

[4]ERP  به عنوان متغیر مستقل و مطالعه عوامل کلیدی موفقیت CSF [5]  آن به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-11 ابزار گرد آوری اطلاعات

جمع آوری داده ها در ارتباط با موضوع پژوهش یکی از اصلی ترین مراحل یک پژوهش می باشد. جمع آوری اطلاعات به صورت مناسب می تواند پژوهشگر را در اجرای صحیح پژوهش و نتیجه گیری دقیق و مبتنی بر واقعیت کمک کند. اطلاعات را می توان به روشهای گوناگون در مکانهای مختلف و انواع منابع گردآوری نمود.

در پژوهش حاضر از روش های ذیل جهت جمع آوری داده ها بهره گیری می گردد.

  1. جهت شناسایی شاخص های کلیدی 4 گانه BSC  از مصاحبه و پرسشنامه با خبرگان در شرکت هواپیمایی هما بهره گیری خواهد گردید.
  2. جهت شناسایی الویت شاخص های 4 گانه BSC  از پرشنامه با مقیاس 9  فاصله ای و تکنیک بردار ویژه بهره گیری خواهد گردید.

1-12 محدودیت ها و معضلات پژوهش

مهم ترین محدودیت این پژوهش را می توان شناخت اندک و بعضاً نادرست افراد سازمان از عملکرد ERP در سازمان دانست. به علاوه علی رغم آنکه از نظر تئوریک امکان تفکیک بعضی از فاکتورهای عملکردی به چندین زیر فاکتور عملکردی دیگر و وارد کردن آن ها در فاز الویت بندی فاکتورهایی وجود داشت ( فرضاً برای فاکتورهای عملکردی ERP را می توان از منظر تئوریک به غیر از شاخص های ذکر گردیده به شاخص های دیگری زیرا گردش موجودی ها ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ، گردش حساب های دریافتنی و ….. تفکیک نمود.) اما از آنجا که تعداد مقایسات زوجی در روش ANP که همانند روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی برای N عامل مورد قیاس از فرمول N(N-1))/2)  تبعیت می کند، با افزایش تعداد فاکتورها ، تعداد مقایسات زوجی به نحوه فزاینده ای افزایش خواهد پیدا نمود و این به منزله افزایش قابل ملاحظه سوالات پرسشنامه می باشد که خبرگان از پاسخ دادن به آن در قالب یک پژوهش دانشجویی امتناع خواهند ورزید.

[1] Variable

[2]Independent

[3] Dependent

[4] Enterprise Resource Planning

[5] Critical success Factors

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد