1-7-1- هدف اصلی

ارائه چارچوبی برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا  اصفهان با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP و برنامه ریزی آرمانی GP

1-7-2- اهداف فرعی

1) شناسایی معیارهای موثر بر تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه

2) اولویت بندی معیارها به کمک روش AHP

3) تعیین اوزان نهایی تامین کنندگان مواد اولیه

4) ارائه مدل برنامه ریزی آرمانی  برای تخصیص مقدار سفارش بهینه به تامین کنندگان مواد اولیه

5) تلفیق دو روش AHP و برنامه ریزی آرمانی GP برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان و تخصیص مقدار سفارش بهینه به آنها

 

1-8- سوالات پژوهش

1-8-1- سوال اصلی

چارچوب تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه شرکت اسنوا  اصفهان با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP و برنامه ریزی آرمانی GP  چگونه می باشد؟

1-8-2- سوالات فرعی

1) معیارهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه چیست؟

2) اولویت بندی معیارهای حاصل از روش AHP به چه صورت می باشد؟

3) اوزان نهایی تامین کنندگان مواد اولیه به چه صورت می باشد؟

4) چگونه می توان بکمک روش برنامه ریزی آرمانی اندازه سفارش بهینه را به تامین کنندگان تخصیص داد؟

5) چگونه می توان از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی به عنوان ابزاری برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مناسب و بالقوه بهره برد؟

1-9- روش پژوهش

1-9-1- نوع پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف توسعه ای – کاربردی می باشد و از نظر روش از نوع تحلیلی – توصیفی می‌باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-9-2- ابزار گردآوری داده ها

در مرحله اول با مطالعه کتابخانه ای، جستجو در سایت های معتبر علمی و مطالعه متون علمی موجود در خصوص معیارها و شاخص های ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان و همچنین تکنیک های رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان مانند AHP و برنامه ریزی آرمانی GP  ، ادبیات پژوهش گردآوری شده، سپس با در نظر داشتن ادبیات پژوهش و مطالعه وضعیت شرکت و تامین کنندگان و مصاحبه با آنها ماتریس های مقایسات زوجی توسط مدیران و کارشناسان دپارتمان های پژوهش و توسعهR&D  ،مهندسی ،کیفیت ، بهره برداری ،بازاریابی،خرید و تدارکات شرکت پر شده می باشد.

1-9-3- ابزار تجزیه و تحلیل                               

در این پژوهش از مدل های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و برنامه ریزی آرمانی (GP)  جهت بدست آوردن اهمیت معیارها، ارزیابی و انتخاب و همچنین تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر یک از تامین کنندگان بهره گیری می گردد که به کمک نرم افزار EXPERT CHOICE  اهمیت معیارها و وزن نهایی تامین کنندگان محاسبه می گردد و به این ترتیب تامین کنندگان بالقوه و مناسب برای شرکت اسنوا  اصفهان، رتبه بندی و انتخاب می شوند و در نهایت با حل برنامه ریزی آرمانی به کمک نرم افزار LINGO9، مقدار تخصیص یافته به هر کدام از تامین کنندگان مشخص می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد