اسمیت و  بارکلی[2] (1996) شایستگی را  ادراک هر یک از طرفین ارتباط از اندازه مهارت، توانایی و دانش مورد نیاز طرف مقابل برای عملکرد اثربخش، تعریف کرده اند. هانت و دیگران[3] (2006) نیز شایستگی بنگاه را از عوامل مؤثر بر موفقیت استراتژی بازاریابی ارتباط‌مند معرفی کرده اند. آنان برای بنگاه شایستگی هایی از قبیل شایستگی مرتبط با بازار، شایستگی مرتبط با مدیریت ارتباط و شایستگی مرتبط با ائتلاف را در نظر گرفتند. آنان هم چنین عقیده دارند از آن جایی که تمامی روابط احتمالی میان بنگاه با مشتریانش سودمند نیست، بنگاه می بایستی این توانایی را داشته باشد که تمامی روابط خود را با مشتریانش به خوبی مدیریت کند (رنجبران و براری، 1388، ص 70).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-5. مدل های بازاریابی ارتباط‌مند

2-5-1. مدل شش گانه بازاریابی ارتباط‌مند

در محیط متلاطم و پیچیده کسب و کار امروز، به تأثیر بازاریابی در سازمان، فراتر از یک واحد سازمانی صرف نگریسته می گردد. بازاریابی جدید، حول محور حداکثر سازی ارزش مشتری از طریق تأثیر های مرزگستری مشتریان وفادار، متناسب کننده های داخلی، مدیران استراتژیک و واسطه های مشارکت درون شبکه سازمان، می چرخد. با ارائه چنین چشم اندازی، لازم می باشد چارچوب مفهومی جدید و کارآمدی را که به حوزه و قلمرو بازاریابی ارتباط‌مند می پردازد مشخص می کنیم. کریستوفر پاینی و بالانتینی[4] برای اولین با در سال 1991 چارچوبی برای بازاریابی ارتباط‌مند که متشکل از شش بازار بود را مطرح ساختند.

مدل بازارهای شش گانه[5] (2-5)، بازاریابی ارتباط‌مند را در سطح سازمانی مورد توجه قرار می دهد. این مدل شش بازار را نشان می دهد که هر یک ابعادی از بازاریابی ارتباط‌مند را در بر می گیرد که روابط با آن گروه‎ها و بخش ها بطور بالقوه مستقیم یا غیرمستقیم بر اثربخشی سازمان در بازار تاثیر می گذارند. در این مدل بازاریابی داخلی[6] که در درون سازمان قرار گرفته، در مرکز این مدل واقع شده می باشد. این چارچوب به بازاریابی داخلی به عنوان تسهیل کننده هماهنگی کننده و طرفداری مدیریت از روابط با گروه های سایر بازارها می نگرد.

شکل 2-5: حوزه های بازاریابی شش گانه (Source: Churistopher  Payne &  Ballantyne, 1991)

 

 

البته مدل فوق با اوج گرفتن تحقیقات و مطالعات بازاریابی ارتباط‌مند تاکنون چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته که مهم ترین آن، قرار گرفتن بازار مشتریان در کانون چارچوب می باشد، که توسط کراونس و پیرسی[7] مطرح گردید. قرار دادن مشتری در مرکز مدل بازارهای شش گانه، منعکس کننده هدف بازاریابی ارتباط‌مند یعنی ایجاد ارزش برای مشتری و رضایت و وفاداری وی می باشد که بهبود سودآوری در بلند مدت را برای شرکت به همراه خواهد داشت. در ذیل بطور اختصار به مطالعه هر یک از بازارها می پردازیم.

[1]  Competence

[2]  Smith and Barclay

[3]  Hunt, et al

[4]  Churistopher  Payne &  Ballantyne

[5]  The Six Markets Model

[6]  Internal Markets

[7]  Cravens And Piercy

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد