لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

تعریف معیارها بر اساس MADM MODM
شاخص ها اهداف
هدف

شاخص

محدودیت

تعداد راه کارها

موارد بهره گیری

غیرصریح و مبهم

واضح و روشن

غیر الزام آور

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متناهی (متناظر با اعداد صحیح)

انتخاب و ارزیابی

واضح و روشن

غیرصریح و مبهم

الزام آور

نامتناهی (متناظر با اعداد پیوسته)

طراحی

 

اپریکویک[1] و تزنگ[2] (2004) گامهای اساسی تصمیم گیری چند معیاره را به صورت زیر تعریف می کنند:

  • ایجاد سیستم ارزیابی معیارهایی که توانائی های سیستم را به اهداف مرتبط می کند.
  • ایجاد سیستم های بدیل برای رسیدن به اهداف یعنی تولید گزینه ها
  • ارزیابی گزینه ها بر حسب معیارها
  • بهره گیری از یک ابزار یا فن استاندارد تجزیه و تحلیل چند معیاره
  • پذیرش یک گزینه به عنوان انتخاب بهینه از نتایج گام چهارم
  • اضافه کردن اطلاعات جدید و تکرار بعدی بهینه سازی چند معیاره اگر جواب بدست آمده مورد قبول نباشد.

انتخاب تامین کننده نیز یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره می باشد. به گونه کلی هر تامین کننده در بعضی جهات از امتیازاتی برخوردار می باشد و در بعضی جهات نیز دارای نقاط ضعفی می باشد. توانایی تامین کننده در هر یک از زمینه ها نمی تواند همزمان همه استانداردهای خرید را برآورده سازد. در نتیجه خریدار بایستی در آغاز چند معیار خرید مناسب را برگزیند، سپس هر تامین کننده را به صورت جامع و سازگار بر مبنای این معیارها ارزیابی کند. سرانجام می توان تامین کننده ای را که بتواند درجه بندی بهینه ای را طی محاسبات سیستماتیک کسب کند برای همکاری انتخاب نمود.

در حوزه مسئله انتخاب تامین کننده معیارهای زیادی مورد بحث قرار گرفته می باشد. این معیارها معمولا به دو گروه تقسیم می شوند: معیارهای ملموس مانند قیمت، ظرفیت و …، و معیارهای ناملموس مثل ابداع، تصویر ذهنی، مارک تجاری، فرهنگ سازمانی، سازگاری با خریدار و … . اگر تصمیم گیرنده بتواند معیارهای مهم و مفید را برگزیند، استراتژی خرید منافع زیادی برای شرکت خواهد داشت.

در متون پژوهش در عملیات، مدل ها و الگوریتم های متعددی جهت تصمیم گیری با شاخص ها و اهداف چندگانه ارائه شده می باشد که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی از آن جمله اند.

2-3- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

زندگی فردی و اجتماعی انسانها امروزه بسیار وابسته به نحوه تصمیم گیری آنها و اتخاذ تصمیم مناسب می باشد. بسیاری از مسائلی که تصمیم گیرندگان با آن مواجه هستند، مسائل ارزشیابی چند معیاره خصوصا با معیارهای کیفی می باشد، یعنی مسائلی که بایستی از میان چند گزینه یا انتخاب با در نظر داشتن معیارهای موثر در دستیابی به هدف، ترتیب اولویت آنها را مشخص کنند. یکی از کارامدترین روش ها، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می باشد، که امکان ارزشیابی، رده بندی یا انتخاب گزینه ها را با در نظر داشتن معیارهای کمی و کیفی موثر در گزینش فراهم می کند (ساعتی،1985).

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع ترین روش های طراحی شده برای تصمیم گیری با شاخص های چندگانه می باشد که به مقصود تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم، با در نظر داشتن شاخص هایی که توسط تصمیم گیرنده تعیین می گردد به کار برده می گردد که اولین بار توسط توماس ال. ساعتی عراقی الاصل در دهه 1970 ابداع گردید. تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس توانایی ذاتی بشر، در برآوردهای ذهنی مسائل خرد، بنا شده می باشد. این تکنیک، تصمیم گیری را از طریق سازماندهی احساسات، ادراکات،برآوردها و قضاوت ها تسهیل می نماید و نیروهای اثرگذار بر تصمیم را شناسایی می کند. روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شامل سازماندهی مسئله در یک نظام سلسله مراتبی به مقصود

[1] – Opricovic

[2] – Tzeng