حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش به قوانین، مقررات و و رویه ها متکی می باشد رسمیت نام دارد و یا به اندازه اسناد و مدارکی اطلاق می گردد که در سازمان هست.در این اسناد،روش ها،تبیین وظایف ،مقررات و سیاست هایی که سازمان بایستی رعایت و اجرا نماید نوشته شده می باشد.از اینرو وقتی رسمیت بالاست، تبیین شغل های مشخص،قوانین و مقررات و دستورالعمل های روشنی درمورد فرآیند کار در سازمان هست.وقتی رسمیت کم می باشد رفتار کارکنان به گونه نسبی می تواند برنامه ریزی نشده باشد.در چنین موقعیتی، کارکنان در بکارگیری نقطه نظرات خود از آزادی اقدام بیشتری برخوردارند. (مجیبی و میلانی ،1390،ص 16)

چرا رسمیت مهم می باشد؟استاندارد کردن رفتار،تغییر پذیری را کاهش می دهد.همچنین باعث هماهنگی در کار می گردد.منافع اقتصادی حاصل از رسمیت را نباید بیش از حد جلوه داد.رسمیت  بیشتر آزادی عملی را از متصدیان می طلبد.مشاغلی که ازرسمیت کمتری برخوردار باشند،قضاوت های تخصصی متصدیان در آن ها بیشتر کاربرد دارد. Alas&Vilson, 2012, 496))

فنون رسمی سازی: مدیران، فنونی در اختیار دارند که به کمک آن ها می توانند رفتار کارکنان خود را اصلاح کنند.این فنون عبارتند از:

گزینش: یک فرآیند گزینش اثربخش به مقصود تعیین تناسب متقاضیان با سازمان طراحی می گردد.

الزامات تأثیر: هر شغل با توجّه به انتظاراتی که از آن می رود،انجام می گردد.

 قوانین،رویه ها و خط مشی ها: بیانیه های واضح و روشنی هستند که به کارکنان می گویند چه چیزی یا کاری را انجام داده و چه کاری را انجام ندهند.

آموزش: بسیاری از سازمان ها برای کارکنان خود دوره های آموزشی تدارک می بینند.(صادقی،1391:ص3)

ابعاد محتوایی

ابعد محتوایی معرف کل سازمان و جایگاه آن می باشد .این متغیرها وضعیت ابعاد ساختاری سازمان را تعیین می کنند.ابعاد محتوایی عبارتند از : استراتژی، عدم اطمینان محیطی، تکنولوژی، اندازه سازمان، فرهنگ سازمانی. اجزای ساختار بایستی به گونه ای برگزیده شوند که ضمن حفظ سازگاری داخلی، با وضع سازمان،یعنی اندازه و پیشینگی، محیط فعّالیت و نظام بهره برداری و همانند آن نیز سازگار باشند.(مجیدی و دیگران ،1390،ص 10)

2-23 عوامل تأثیر گذار بر ساختار

از عوامل مهم تأثیرگذار بر ساختار عبارتند از : اندازه سازمان، استراتژی(هدف ها و استراتژی)،فناوری

سازمانی، محیط، قدرت کنترل.یک ساختار سازمانی اثربخش و کارا بایستی بتواند بین ابعاد ساختاری

(رسمیت، تمرکز،پیچیدگی)و ابعاد محتوایی(اندازه، فناوری،استراتژی،محیط)سازمان تعادل مستقر کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توجّه به عوامل اقتضایی در محیط متلاطم امروزی امری حیاتی می باشد و در مواردی بقای سازمان را رقم

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد