هر فرایندی شامل انجام مجموعه اقدامات و فعالیت های خاصی می باشد که دارای ترتیب، توالی خاص، منطقی و هدفمندی می باشد. ارزیابی عملکرد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مستلزم پیمودن مراحل یاد شده می باشد. مراحل مورد نظر در ارزیابی عملکرد عبارتند از:

1- تدوین و یا مطالعه رسالتها، مأموریتها، اهداف کلان و استراتژیها.

2- تدوین و تنظیم شاخص های ارزیابی عملکرد.

3- تدوین و برقراری معیارها (استانداردها) عملکردی مرتبط با شاخص های ارزیابی.

4- ابلاغ و اعلام انتظارات شاخص های ارزیابی شونده.

5-  اندازه گیری عملکرد واقعی.

6-  مقایسه عملکرد واقعی با استاندارد های هر شاخص.

7-  اعلام نتایج و نحوه نیل به آنها به ارزیابی شونده.

8- اقدام به مقصود بکار گیری عملیات اصلاحی جهت بهبود مستمر عملکرد ارزیابی شونده از طریق مکانیسم بازخورد ( سبحان اللهی، 1378، ص12 ).

2-10) اهداف ارزیابی عملکرد

مهمترین اهداف ارزیابی عملکرد عبارتند از:

بهبود رضایت، ارتقای سطح کارکرد و در نهایت تاثیر فعالیت های سازمان خواهد بود. به اظهار دیگر اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی عملکرد در جهت رشد و توسعه بهبود عملکرد فعالیت های سازمان و افراد آن می باشد که پدیده قضاوت و مچ گیری در آن جایگاهی نداشته باشد. برآیند این کوشش ها ایجاد خود ارزیابی، برقراری سیستم تشویق و تنبیه به روش علمی و درست، هدایت سازمان به سمت تعالی و در نهایت تحقق سریعتر وبهبود اهداف سازمانی می باشد. برای ارزیابی عملکرد روشهای متفاوتی هست که تعدادی از این روشها مستقل بوده و صرفاً جهت سنجش عملکرد مورد بهره گیری قرار می گیرند و بعضی از این روشها نیز به عنوان بخشی از یک سیستم جامع مدیریت عملکرد قرار می گیرند ( سبحان اللهی، 1378، ص19 ).

2-11) مدل های شناخته شده در زمینه ارزیابی عملکرد (فرایندها و چارچوبها)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-11-1) مدل سینک و تاتل[1] (1989)

یکی از رویکردها به سیستم ارزیابی عملکرد مدل «سینک و تاتل» می باشد. در این مدل، عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکرد به تبیین زیر می باشد:

  1. تاثیر که عبارت می باشد از «انجام کارهای درست، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب». در اقدام تاثیر با نسبت خروجی‌های واقعی بر خروجیهای مورد انتظار معرفی می گردد. کارایی که معنای ساده آن «انجام درست کارها» می باشد و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می گردد. کیفیت که مفهومی گسترده دارد و برای ملموس تر کردن مفهوم کیفیت، آن را از شش جنبه مختلف مطالعه و اندازه گیری می کنند.
  2. بهره وری که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده می باشد.
  3. کیفیت زندگی کاری که بهبود آن کمک زیادی به عملکرد سازمان می کند.
  4. نوآوری که یکی از اجزای کلیدی برای بهبود عملکرد می باشد.

[1] SINK & TATEL

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد