ضروریست که برای هر یک از اهداف استراتژیک تعیین شده در نقشه استراتژی که با یکدیگر نیز دارای روابط علت و معلولی هستند به گونه مجزا هدف گذاری انجام شده و اندازه تحقق آنها سنجیده گردد. در این مدل در قالب کارت امتیازی متوازن که تصوری کلی از آن در شکل3-4-2 نظاره می گردد، برای هر یک از اهداف استراتژیک “سنجه” یا سنجه هایی که معیار ارزیابی کمی جهت اندازه گیری اندازه پیشرفت در تحقق هدف می باشد، تعیین میشود. برای هر سنجه “هدف کمی” که سطح مطلوب عملکرد سنجه در دوره زمانی مورد نظر می باشد تعیین میشود. تعیین سنجه و اهداف کمی برای اهداف استراتژیک سازمان که اجزای استراتژی سازمان هستند، نشان دهنده سطح مطلوب و مورد نظر سازمان از اجرای استراتژی می باشد. بدون شک بدون تعیین سنجه و اهداف کمی نمی توان بر تحقق اهداف متمرکز شده و آن را مورد پایش و سنجش قرار داد، اما تعیین سنجه ها و اهداف کمی به تنهایی موجب تحقق اهداف نخواهد گردید. سازمان بایستی مجموعه ای از برنامه های عملی را برای تحقق هر یک از اهداف تعریف کرده و به مورد اجرا گذارد تا امکان تحقق اهداف کمی سنجه ها را فراهم سازد. این برنامه های عملی ” اقدامات و ابتکارات اجرایی” نامیده می شوند. سازمان بایستی منابع مورد نیازی برای اجرای این اقدامات و ابتکارات اجرایی را تامین کند. اقدامات و ابتکارات اجرایی نتایج را خلق میکنند. پس اجرای استراتژی یا اجرای اقدامات و ابتکارات اجرایی مدیریت میشود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل 6-2  اجزای منظرهای کارت امتیازی متوازن

منبع: کاپلان و نورتون، 1996 : 54

4-4-2چارچوبی برای اتصال اهداف بلند مدت استراتژیک به اهداف و مقاصد کوتاه مدت :

 

شکل 7-2 چارچوبی برای اتصال اهداف بلند مدت استراتژیک به اهداف و مقاصد کوتاه مدت

منبع: نقشه استراتژیک، نورتون و کاپلان

5-2-مطالعه علت های نیاز به تلفیق مدل های کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری

1-5-2-علت های نیاز به تلفیق دو مدل کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری

کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری ابزار مشابهی هستند. هر دو به دنبال بهبود عملکرد، همسو سازی راهبردها و یکپارچه سازی اهداف برای کلیه سطوح موجود در سازمان هستند، با این همه در بعضی از حوزه ها نیز با هم متفاوتند. نخست اینکه کارت امتیازی متوازن یک رویکرد مبتنی بر عملکرد می باشد و نتایج مربوطه را مورد نظر قرار می دهد، که در این زمینه نتایج حاصل از آن مهم می باشند. از سوی دیگر، هوشین کانری یک رویکرد مبتنی بر فرایند می باشد و نه تنها بر نتایج مربوطه متمرکز می باشد بلکه روش و یا نحوه تحقق آنها را مد نظر قرار می دهد. دراین راستا،

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد