کاندامپولی و دودی[1] (1999) عقیده دارند که در بازاریابی سنتی ارتباط فقط بین شرکت و مشتری هست که آن را ارتباط اولیه نام نهاده اند (شکل 2-1).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]  Kandampully & Duddy

بطوری که اهداف همه ی گروه ها در این ارتباط تامین گردد. کاتلر و همکاران[1] (1999) نیز بازاریابی ارتباط‎مند را به مفهوم ایجاد، حفظ و ارتقای روابط مستحکم با مشتریان و دیگر ذی نفعان تعریف کردند. آنان عقیده دارند که بازاریابی بطور فزاینده ای در حال دور شدن از معاملات فردی و حرکت به سمت ساخت ارتباط با مشتریان و شبکه های بازاریابی می باشد. آنها اظهار نمودند که بازاریابی ارتباط‌مند رویکردی بلند مدت دارد که هدف اصلی آن ارائه ارزش در بلند مدت به مشتری می باشد و معیار موفقیت نیز رضایت بلند مدت مشتری می باشد.

چند تعریف دیگر از بازاریابی ارتباط‌مند شامل اینکه: بازاریابی ارتباط‌مند، نگهداری مشتریان و توسعه روابط و جذاب تر کردن هر چه بیشتر این ارتباط با مشتریان می باشد (Fontenot and Hyman,2004). بازاریابی ارتباط‌مند فهم ومدیریت ارتباطات مشتریان و تامین کنندگان می‌باشد (Shell by and et al,2006).

در مجموع، بازاریابی ارتباط‌مند، هم استراتژی های دفاعی و هم تهاجمی را در بر میگیرد. بازاریابی تهاجمی به جذب مشتریان جدیدی می پردازد که شامل جذب مشتریان بالقوه یا ترغیب و جذب مشتریان رقیب می‎گردد. پیش روی بازاریابی تدافعی به دفاع از سهم بازار و حفاظت از مشتریان ارزنده می پردازد. به بیانی دیگر، استراتژی های دفاعی در کوشش اند تا مشتریان کنونی را حفظ و کسب وکار بیشتری را با آنها ترتیب دهند. در جدول 2-1 تفاوت های کلیدی بازاریابی تهاجمی و دفاعی نشان داده شده می باشد.

[1]  Kotler, et al

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد