در ابتدای این قسمت لازم می باشد توضیحی درمورد سه واژه داده، اطلاعات ودانش ارائه و تفاوت آن ها مشخص گردد تا هنگامی که در ادامه به تعریف فناوری  اطلاعات پرداخته می گردد،مقصود از اطلاعات کاملا” واضح و مشخص باشد.اغلب، داده ها و اطلاعات به جای یکدیگر مورد بهره گیری قرار می گیرند،اما این دو واژه کاملا” متفاوتند.داده ها،حقایق خام، اختصار نشده و تجزیه و تحلیل نشده هستند در حالیکه اطلاعات داده ای می باشد که به شکل معنی دار در آمده و پردازش شده می باشد.

داده همیشه داده می باشد،اما آن چیز که برای یک فرد حکم اطلاعات  می باشد می تواند برای شخص دیگری بسیار مفصل و جزئی باشد.از طرفی دانش، ظرفیت بهره گیری و بکارگیری اطلاعات می باشد.تحصیلات و تجربه ای که مدیر دارا می باشد او را قادر می سازد تا از اطلاعاتی که دریافت می نماید،بهره گیری مؤثر نماید.دانش بدین معنی می باشد که مدیران می توانند اطلاعات را تفسیر کرده و در تصمیم گیری خود بکارگیرند. (ایران نژاد و دیگران ،1392 ،ص24).ارتباط بین داده، اطلاعات ودانش در شکل 2-2 نشان داده شده می باشد.یک شخص دارای دانش، اطلاعاتی را درخواست می کند که درتصمیم گیری او مورد بهره گیری قرار گیرد و از آن طرفداری نماید.در نتیجه داده ها،احتمالا” توسط یک برنامه رایانه ای به صورت اطلاعات در می آیند.سپس از دانش تخصصی  بهره گیری می گردد تا اطلاعات خواسته شده مورد تفسیر قرار گیرد و نتیجه گیری به انجام برسد.البته این چرخه می تواند چندین بار تکرار گردد، زیرا که ممکن می باشد اطلاعات بیشتری لازم باشد تا بتوان به تصمیم موردنظر دست پیدا کنیم که هر دو نیاز ضروری به دانش دارند.(همان منبع:ص25)

 دانش
تصمیم گیری

 

  داده   

 

اطلاعات

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 

شکل (2-2)ارتباط بین داده، اطلاعات و دانش(ماهرالنقش،87: ص32)

2-26فناوری اطلاعات

عصر حاضر به روایت الوین تافلر ،عصر فراصنعتی یا عصر اطلاعات می باشد . همان گونه که اختراع ماشین بخار موجب وقوع انقلاب صنعتی گردید و در شیوه مدیریت و تولید در سازمان ها تحولات شگرفی به وجود آمد ،در عصر اطلاعات نیز با رشد حیرت انگیز توان و کیفیت رایانه ها ، گسترش شبکه جهانی اینترنت، شکسته شدن مرزهای ارتباطی سازمانی،به همراه چهار تحول سرعت، قدرت ،ثروت و اطلاعات و همچنین سه انفجار اطلاعات، جمعیت و انتظارات ، شرایط جدیدی برای سازمان ها و مدیران فراهم گردید.در حالی که انقلاب صنعتی در اوایل قرن هجدهم به وسیله قدرت بخار به وجود آمد،انقلاب فرا صنعتی در دهه 1970 بر اساس قدرت فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی آغاز گردید.فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی ،موتور محرکه این انقلاب بود و همه چیز مانند شیوه مدیریت و سازماندهی سازمان ها را تغییر داده می باشد .تا دهه 1970 اغلب سازمان ها از ساختار سلسله مراتبی و بروکراتیک برخوردار بودند ، اما با گذشت زمان عدم انعطاف ساختارهای سلسله مراتبی و بروکراتیک ثابت گردید و از دهه 1980 اشکال جدیدی از سازمان ها همچون سازمان  بدون مرز(اشکنس و دیگران 1995)،سازمان فرابروکراتیک (هیکسچر1994) ،سازمان دانش محور(باداراکو1991)، سازمان شبکه ای(گوشال 1986،پاول 1990،روکارت 1991)،سازمان سلولی(میلز و دیگران1997)،  سازمان شبکه عنکبوتی(کویین،اندرسون،فینکلستین1996)،و سازمان مجازی (مالون و دیویدو 1992)ظهور نمود.(اسماعیلی و دیگران ،1392،ص41)

2-27 تعریف فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات شاخه ای از تکنولوژی و فناوری می باشد که اختصاص دارد به الف) مطالعه و بکارگیری داده و پردازش آن شامل:دریافت و جمع آوری خودکار داده، تغییرات(تغییر شکل)داده، مدیریت داده،جابجایی و حرکت داده، کنترل داده، نمایش داده، تعویض داده، تبادل داده، انتقال و دریافت داده و ب)توسعه و گسترش و بهره گیری ازرویه های سخت افزاری، نرم افزاری و سازمان

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد