شرکت ایران خودرو به مقصود طراحی نظامی موثر جهت پیاده سازی استراتژی های خود طی سال های 85-86سوابق پیاده سازی استراتژی،علت های عدم موفقیت شرکت در برقراری ارتباط موثر بین فعالیت های اجرایی و استراتژی های تدوین شده و سیر تکامل نظام پیاده سازی استراتژی در شرکت را مورد تحلیل و مطالعه قرار داده و بر مبنای نظام BSCو با در نظر داشتن شرایط حاکم بر شرکت نظام جدیدی را به این مقصود در انتهای سال 86 طراحی نمود.و به این ترتیب واحد های شرکت ایران خودرو به دو دسته عملیاتی و پشتیبانی تقسیم گردید.برنامه زمانبندی برای اجرای نظام جدید جاری سازی استراتژی ها در 4سال تنظیم گردید که علاوه بر چشم گیر بودن نتایج آن در دست یابی به اهداف،در پاره ای از موارد مانند در صادرات محصولات خود چندان موفق اقدام نکرده می باشد .

شرکت ایران خودرو با رسالت وجودی ایجاد سازمانی مبتنی بر فطرت انسانی،با جایگاه رهبری

صنعت در کشور ،باکیفیت کلاس جهانی ، درراستای تحقق سود آوری بلند مدت در فعالیتهای

صنعتی،تجاری ،خدماتی ورهبری بازارکشوردر بخش وسایل حمل و نقل از طریق رقابت و کسب رضایت مشتری کوشش دارد با تدوین وپیاده سازی  استراتژی اثر بخش به چشم انداز تدوین شده خود1-انتخاب اول مشتری2-همکار برگزیده خودرو سازان جهانی3-خودرو ساز جهانی دست پیدا کند.

1-8-2معرفی رویکرد جدید پیاده سازی استراتژی در شرکت ایران خودرو:

رویکرد جدید برنامه ریزی تلفیقی در شرکت ایران خودرو بر اساس مفهوم سیستم مدیریت استراتژیک دو حلقهای و چارچوب تعریف شده در مدل BSCشکل گرفته می باشد.

در سیستم مدیریت استراتژیک دو حلقه ای  که شمای کلی آن را در نمودار ملاحظه می نمایید در حلقه اول بر اساس نقشه استراتژی و استراتژی های تدوین شده ،کارت امتیازی متوازن تهیه و جهت اجرا به واحدهای مربوط ابلاغ میگردددر این حلقه اندازه تحقق اجرای استراتژی هابا در نظر داشتن خروجی ها و نتایج به دست آمده مورد مطالعه قرار میگیردو با در نظر داشتن نتایج به دست آمده از اجرای استراتژی ها و با عنایت به تغییرات محیطی صورت گرفته و استراتژیهای جدید ارائه شده ،مفروضات استراتژیک نیز مورد ارزیابی و کنترل قرار میگیرندکه به این ترتیب حلقه دوم از سیستم مدیریت استراتژیک دو حلقه ای شکل می گیرد.

2-8-2دسته بندی واحدهای شرکت ایران خودرو به واحدهای کسب وکار وواحدهای ارائه دهنده خدمات مشترک

در راستای پیاده سازی سیستم مدیریت استراتژیک دو حلقه ای بایستی تأثیر میان واحدی و ارتباطات بین واحدها مشخص و شفاف گردد.بدین مقصود شرکت ایران خودرو اقدام به دسته بندی واحدهای خود به دو دسته واحدهای کسب وکارBU و واحدهای خدمات مشترکSSU

نمود .

واحد های کسب و کار همان واحدهای عملیاتی مانند معاونت تولید تندر،معاونت سواری سازی

معاونت برش وپرس،معاونت نیرو محرکه،معاونت بازاریابی وفروش ومعاونت صادرات.

واحدهای خدمات مشترک همان واحدهای عملیاتی مانند معاونت سیستم ها،معاونت منابع انسانی،معاونت برنامه ریزی جامع تولید تصریح نمود.

نحوه تعامل واحد های خدمات مشترک با واحد های کسب و کار نیز بر مبنای روش بهره گیری از توافق نامه خدمات مشترک SLAتعریف میگرددSLA  مدرکی می باشد که نحوه ارتباط و تعاملات بین مشتری (درخواست کننده خدمت)وارائه دهنده خدمت را تعریف نموده ودرک مشترکی از نوع خدمات ،مسئولیت ها،تعهدات طرفین،کانالهای ارتباطی،اقلام خدماتی ،زمان،مکان،هزینه هاو نحوه تعاملات تجاری و تسویه حساب را ارائه می نمایید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد