1-6-1 فرضیه اصلی:

بین مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری در شرکت گاز استان گیلان ارتباط هست.

1-6-2 فرضیه های فرعی:

1- بین مهندسی مجدّدرسمیت شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری ارتباط هست.

2- بین مهندسی مجدّد پیچیدگی شرکت گاز  استان گیلان و توسعه فناوری ارتباط هست.

3- بین مهندسی مجدّد تمرکز شرکت  گاز استان گیلان و توسعه فناوری ارتباط هست.

1-7 متغیرهای پژوهش

متغیر، کمیتی می باشد که در دامنه ای معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نظاره به نظاره دیگر مقادیر مختلفی را ایجاد کند، پس چیزی می باشد که تغییر می پذیرد و محقق آن ها را بنا به هدف پژوهش خود کنترل ، دستکاری یا نظاره می کند و در بعضی مواقع متغیر نمادی می باشد که اعداد یا ارزشهایی به آن منتسب می گردد.( خاکی،1389:ص 165) متغیر مستقل در این پژوهش، مهندسی مجدّد ساختار سازمانی (ساختار فیزیکی: رسمیت، پیچیدگی، تمرکز) ، و متغیر وابسته توسعه فناوری می باشد.در این پژوهش کوشش بر ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی در شرکت گازگیلان به مقصود توسعه فناوری می باشد .

1-7-1 متغیر مستقل

متغیر مستقل، متغیری می باشد که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را تبیین دهد،به بیانی دیگر متغیر مستقل، متغیر روشنگر می باشد.(همان منبع:ص 166) در این پژوهش، مهندسی مجدّد ساختار سازمانی (ساختار فیزیکی: رسمیت، پیچیدگی، تمرکز) ،متغیر مستقل فرض شده می باشد.

1-7-2 متغیر وابسته

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متغیر وابسته،متغیری می باشد که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن می باشد،به بیانی دیگر یک متغیر اصلی می باشد که در قالب یک مسأله برای پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد.( همان منبع :ص 166) در این پژوهش،متغیر وابسته توسعه فناوری می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد