• همر و چمپی مهندسی مجدّد فرآیند کسب و کار را به صورت بازاندیشی بنیادین،طراحی مجدّد فرآیندها برای دستیابی به پیشرفت ها ی عظیم در معیارهای عملکردی نظیر،کیفیت،هزینه،خدمات و سرعت تعریف می کنند.(,2012,p69 ( Chang Chen واژگان کلیدی این تعریف عبارتند از:

1-بنیادین: چرا این کار را انجام می دهیم؟ چرا کارهایمان را اینگونه که هست انجام می دهیم؟چرا روش انجام آن را تغییر نمی دهیم؟و چراهای دیگر. (مقدسی،1389:ص52)

2-ریشه ای: تمامی روندهای  کاری و ساختارهای موجود بایستی فراموش و شیوه های جدید کار کشف شوند.تغییرات سطحی فایده ای ندارد.تغییر بایستی ریشه ای باشد .کار را بایستی از بستر آغاز نمود و طرحی نو ،کاملا جدا از ساختار پیشین ریخت.(همان منیع:ص52)

3-عظیم: بایستی به تغییرات چشمگیر و خارق العاده و نه بهبودهای جزئی و اندک دست پیدا نمود.به بیانی دیگر در مهندسی مجدّد سخن از افزایش حاشیه سود و یا بهبود نسبی نیست.هدف دستیابی به جهشی شگفت انگیز و چشم گیر می باشد .هدف پیشرفت 10% یا20% نیست بلکه انفجار و خانه تکانی می باشد.(همان منیع:ص52)

4-فرآیندها: طراحی مجدّد بایستی بر فرآیندهای سازمانی و نه وظایف،مشاغل،کارکنان یا ساختارها متمرکز باشد.فرآیندها مهمترین تأثیر را در مهندسی مجدّد دارند.اما اغلب مدیران با آن ها آشنا نیستند.دانشمندان علم مهندسی مجدّد علت مشکل را عدم فرآیندگرا بودن دست اندرکاران دنیای کسب و کار میدانند.(همان منیع:ص52)

  • هامر و چمپی BPR را به عنوان یک بازاندیشی اساسی و طراحی مجدد رادیکالی فرایندهای کسب و کار به مقصود نیل به توسعه و پیشرفت های چشمگیر در سنجش های اساسی و بحرانی هم زمان از قبیل هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت، تعریف کردند. (,2012,p92 Goksoy & Ozsoy)
  • داونپورت مهندسی مجدّد فرآیند را به صورت «ابداع فرآیندها برای دستیابی به بهبود ریشه ای و عمیق در کسب و کار » تعریف کرده می باشد که از طریق فعّالیت های زیر انجام می گردد:

*شناخت و انتخاب فرآیندهایی که برای ابداع و نوآوری ،مناسب تشخیص داده می گردد.

*درک و فهم این فرآیندها و اطلاعاتی که مورد بهره گیری قرار می دهند.

*ایجاد چشم اندازی از نوآوری های ممکن.

*ابداع و  بهبود فرآیندها

*اجرا و ایفای فرآیندهای جدید

*ایجاد سازمانی که برای مدیریت و کنترل کارهای جدید مورد نیازاست.(,2012, p90  Ozalp& Beliz)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه