عبارتست از درآمد پیش از کسر مالیات بر اندازه فروش ، بالا بودن این شاخص عملکردی به معنای بالا بودن سود بدست آمده از فروش می باشد

در خصوص نکات ذکر گردیده توضیحات کافی در فصل سوم و چهارم ذکر خواهد گردید .

2-8 بررس فاکتورهای موثر در موفقیت پیاده سازی ERP

فاکتورهای موفقیت ERP

2-8-1  مدیریت ارشد

از نظر هولاند و لایت طرفداری مدیریت ارشد به خصوص در مراحل اولیه پروژه پیاده سازی ERP از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. البته تأثیر مدیریت میانی و سایر پرسنل نیز در جای خود خالی از اهمیت نخواهد بود اما تحقیقات نشان داده می باشد اگر مدیریت ارشد به گونه همیشگی مسئولیت ها و وظایف این پروژه را به دیگران تفویض نمایند ، احتمال شکست پروژه بسیار افزایش خواهد پیدا نمود. مدسن واهی  طرفداری مدیریت ارشد را یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت پیاده سازی ERP نتیجه گرفته اند . از نظر این محققان فراهم ساختن طرفداری های استراتژیک به وسیله درگیری فعالانه مدیریت ارشد در سطوح مختلف پیاده سازی و نظارت در تمام مراحل پیاده سازی و پشتیبانی مستمر مفید می باشد. مدیریت ارشد لازم می باشد در تمام مراحل راه اندازی پروژه مشارکت کافی را داشته باشد و توجه لازم به برنامه های آموزشی سیستم های جدید در تمام سطوح حتی در سطوح مدیریت ارشد مبذول دارد . از نظر سامرز و نلسون نیز طرفداری و تعهد مدیریت ارشد نه فقط در مراحل ابتدایی و فراهم آوردن امکانات لازم برای پروژه ، بلکه در تمام مراحل پیشرفت پروژه لازم می باشد و آنها بایستی نظارت مستمر و راهنمایی های لازم را در مورد پروژه انجام دهند ، تأثیر و اهمیت سیستم های جدید و ساختار آن را برای پرسنل در جهت دستیابی به اهداف مشترک و جدید سازمان اظهار کنند و سیاستها ، اهداف ، مسئولیت ها و تأثیر های جدید در سازمان بایستی توسط این مدیران به گونه کامل معین گردد. از نظر متوانی و دیگران   فاز مقدمه چینی برای پیاده سازی ERP شامل فهم اهداف استراتژیک و تعهد مدیریت ارشد می باشد.

در مدل فاکتورهای بحرانی موفقیت ERP که توسط هولاند و لایت ارائه شده می باشد طرفداری مدیریت ارشد به عنوان یک فاکتور استراتژیکی مهم عنوان گردیده می باشد ( جدول 2-3  ).

تحقیقات بسیار دیگری توسط المشری و دیگران اهمیت تأثیر مدیریت ارشد را به عنوان یک عامل مهم در موفقیت ERP نشان داده می باشد. سارکر و لی با مطالعه عوامل موثر در موفقیت پیاده سازی ERP رهبری قوی و متعهد را در سطح مدیریت ارشد و در سطح مدیریت پروژه به عنوان مهمترین عامل می دانند. در پژوهش بئنو و سالبرو طرفداری مدیریت ارشد فاکتور کلیدی در موفقیت ERP عنوان گردیده می باشد . کاربران نیاز دارند مشارکت فعالانه مدیران سازمان را در اتصال با سیستم ERP ببینند. آن ها نشان دادند هماهنگی مدیریت ارشد با کمیته راهبری و توسعه ارتباطات ، بهترین مکانیسم برای قابل نظاره بودن پشتیبانی مدیریت ارشد می باشد.

انگای و دیگران با مطالعه فاکتورهای موفقیت در 10 کشور ، طرفداری مدیریت ارشد و آموزش را مهمترین فاکتور عنوان کرده اند. وانک و چن در تحقیقی که در بیش از 85 شرکت تایوانی انجام داد ، طرفداری طرفداری غیر مستقیم مدیریت ارشد را در ارتقای کیفیت سیستم ERP از طریق اثر مثبت آنها در از بین بردن تعارض در فرآیند مشاوره مشاوران خارجی می دانند. در پژوهش مهدی عابدینی در خصوص عوامل موثر بر آمادگی صنعت خودروی ایران ، عوامل حمایتی با  در نظر داشتن شرایط خاص صنعت خودرو یکی از دو عامل مهم عنوان گردیدند ، عامل مهم دیگر عامل فرهنگی ذکر گردیده می باشد. در پژوهش امین پور مددکار که در سه شرکت ایرانی در زمینه پیاده سازی ERP فعالیت داشته اند انجام شده می باشد ، طرفداری مدیریت ارشد را به عنوان یکی از عوامل موثر در موفقیت پیاده سازی یاد شده می باشد. در پژوهش دیگری که باز هم در شرکت هایی که در صنعت خودرو سازی ایران اقدام به پیاده سازی ERP  کرده اند صورت گرفته می باشد ، پشتیبانی مدیریت ارشد را به عنوان یکی از پنج فاکتور مهم در موفقیت پیاده سازی این سیستم ها عنوان کرده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در چهارچوب فاکتورهای موفقیت ERP ارائه شده توسط پاستور و دیگران نیز طرفداری همیشگی مدیریت ارشد یکی از فاکتورهای استراتژیکی سازمانی مهم یاد شده می باشد

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد