در این بخش برای جلوگیری از تکرار نتایج و ازدحام،بصورت تصادفی از چند شرکت برای نمایش داده ها بهره گیری گردید که عبارتند از:

تراکتورسازی،نیرومحرکه،امین،لقمان،سخت آژند

 

شرکت تراکتورسازی:ناکارا با عدد کارایی 0.111412

برای رسیدن به کارایی بایستی:

کل دارایی به اندازه                                                 88.86%                      کاهش

نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام به اندازه                    88.86%                       کاهش

نسبت انی به اندازه                                                 149.67%                      افزایش

نسبت جاری به اندازه                                             999.90 %                      افزایش

 

شرکت نیرومحرکه: ناکارا به عدد ناکارایی 0.569384

برای رسیدن به کارایی بایستی:

سود خالص به اندازه                                                176.32 %                   افزایش

کل دارایی به اندازه                                                 43.06%                       کاهش

نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام به اندازه                    43.06%                       کاهش

نسبت جاری به اندازه    290.03%

شاخص EPS به اندازه            56.20%                               

 

شرکت امین:ناکارا با عدد کارایی 0.189381

برای رسیدن به کارایی بایستی:

کل دارایی به اندازه                                                 81.06%                       کاهش

نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام به اندازه                     81.06%                      کاهش

نسبت انی به اندازه                                                  922.69%                      افزایش

نسبت جاری به اندازه                                              727.75%                      افزایش

 

شرکت لقمان: ناکارا با عدد کارایی  0.22371

برای رسیدن به کارایی بایستی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کل دارایی به اندازه                                                 77.63%                       کاهش

نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام به اندازه                     77.63%                      کاهش

نسبت انی به اندازه                                                  600.41%                     افزایش

نسبت جاری به اندازه                                              78.37%                       افزایش

 

شرکت سخت آژند: کارا