در مجموع، کلیه شرکتها اعم از شرکتهای تولیدی و خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی، دولتی یا غیر دولتی که از استراتژیهای مدون در ساختار خود برخوردار هستند می توانند از نتایج این پایان نامه بهره گیری کنند. در این بین ضرورت بهره گیری از نتایج پژوهش برای شرکتهائی که ساختار سازمانی چند لایه ای و وظیفه ای دارند بیشتر از سایر شرکت ها حس می گردد.

از  آنجا که این پژوهش به بهره گیری از دو توجه کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در ترجمه و جاری سازی موضوع استراتژیک کسب و کار صادراتی می پردازد، پس برای سازمانهائی که از این موضوع استراتژیک در برنامه های استراتژیک سود می برند نیز بسیار مفید ارزیابی می گردد.

 

7-1روش انجام پژوهش

از آنجا که نوع داده ها و اطلاعات مورد بهره گیری در این پژوهش بیشتر کیفی(و نه کمی) بوده و از روشهای مطالعه مستندات موجود در ادبیات و اسناد برنامه ریزی استراتژیک شرکت ایران خودرو و مصاحبه های افراد بدست می آید بالطبع در این طرح از روش پژوهش کیفی بهره گیری خواهد گردید.

8-1 مراحل پژوهش

مراحل پژوهش در شکل 8-1- نشان داده شده می باشد.

1روش و ابزار گردآوری اطلاعات

برای گردآوری اطلاعات و شواهد در تحقیقات، روشهایی مانند مصاحبه، پرسشنامه، مطالعه اسناد، تجزیه و تحلیل، اجرای مجدد و نظاره عینی هست. به هر حال در این پژوهش از روش های زیر بهره گیری خواهد گردید:

  • مطالعه کتابها، مقالات و به گونه کلی مراجع مرتبط با حوزه کارت امتیاز متوازن و هوشین کانری
  • مطالعه و مطالعه اسناد برنامه ریزی استراتژیک شرکت ایران خودرو
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • پرسشنامه
  • مصاحبه

      10-1  جامعه آماری

جامعه آماری در این پژوهش شامل 15نفر ازکارشناسان و خبرگان ارشدقسمت صادرات وامور بین هستندکه مرتبط با این قضیه بوده و اشراف کامل را براین قضیه داشته اند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد